Ustanovitev d.o.o.

Na VEM točki lahko ustanovite le d.o.o., pri katerem družbeniki (lastniki) vplačajo osnovni kapital v celoti v denarju in hkrati ne želijo vnesti nobenih posebnosti (dodatnih členov) v Aktu o ustanovitvi ali Družbeni pogodbo. To pomeni, da se v celoti strinjajo z Aktom o ustanovitvi oziroma Družbeno pogodbo, ki jo je - za namene brezplačnih ustanovitev podjetij - pripravilo sodišče. Vaše podjetje bomo registrirali preko portala e-VEM.

POMEMBNO!!!
Za poslovnih naslov podjetja lahko določite katerikoli poštni naslov v Slovenije, vendar morate v primeru, da niste 100 % lastnik objekta na poslovnem naslovu po noveli Zakona o gospodarskih družbah-1H od 9.10.2013 dalje, prijavi za vpis ali prijavi za vpis spremembe poslovnega naslovapriložiti overjeno izjavo lastnika objekta, da dovoljuje poslovanje na tem naslovu. Če je (so)lastnikov objekta več, mora izjavo podpisati vsak posamezni (so)lastnik. Zadostuje že overovitev na upravni enoti, ki stane 1,35 EUR.
To izjavo je potrebno priložiti že ob sami registraciji, saj AJPES/okrožno sodišče novega podjetja ne bo vpisal v poslovni register (s tem podjetje ne bo poslovno operativno), dokler na bo priložena izjava lastnika ali vseh solastnikov objekta na poslovnem naslovu. 

Če podjetnik v PRS vpiše poslovni naslov, na katerem nima dovoljenja za poslovanje, se skladno z 688. členom ZGD-1 kaznuje z globo od 600 do 1600 EUR.

Ob ustanovitvi vašega d.o.o. pripravimo celotno dokumentacijo, ki jo potrebujete za ustanovitev podjetja.


Postopek ustanovitve (poleg izjave o poslovnem naslovu) je sledeč:

 1. Na VEM točki (ali pri notarju) vpišete podatke vnaprej določenenih obveznih členov Akta o ustanovitvi (večosebni d.o.o.-ji družbene pogodbe), ki vam ga natisnemo in overimo podpise ustanoviteljev (ustanovitelji morajo zato imeti s seboj osebni dokument)
 2. Skupaj s prvim Aktom o ustanovitvi vam pripravimo tudi povezane dokumente, ki jih tudi overimo:
  a.      Sklep o določitvi poslovnega naslova
  b.      Davčna izjava družbenika (družbenikov)
  c.      Sklep o imenovanju zastopnika (zastopnikov)
  d.      Izjave zastopnikov o soglašanju z imenovanjem na funkcijo zastopnika (prisotni morajo biti vsi zastopniki, ker morajo podpisati to izjavo)
 3. Z Aktom o ustanovitvi se oglasite na banki, na kateri odprete začasni transakcijski račun, na katerega ustanovitelj (ustanovitelji) nakaže min. 7.500 EUR
 4. Banka izda Potrdilo o depozitu denarnega vložka (na katerega je pri določenih bankah potrebno počakati do 24 ur, določene potrdilo izdajo takoj)
 5. S potrdilom se vrnete na VEM točko, na kateri ste vložili predlog za ustanovitev d.o.o.-ja, da se zaključi postopke (vse dokumente), skenira vse dokumente in vloži v Centralno elektronsko hrambo, na podlagi katere potem sodni referenci odločajo o ustanovitvi podjetja
 6. Okrožno sodišče izda Končni sklep o vpisu, ki ga prejmete po pošti na naslov, ki ga določite v teku postopka

Na Sklep o vpisu podjetja boste čakali nekaj dni po oddaji vloge na sodišče. Povprečno so vloge rešene v roku enega tedna. Davčno številko novega podjetja boste prejeli hkrati s sklepom o registraciji.

Pri postopku registracije d.o.o. (podajanje podatkov za pripravo dokumentacije) na VEM TOČKI pri enoosebnem d.o.o. sodeluje le ustanovitelj-i. V kolikor boste določili zastopnike, ki niso hkrati družbeniki, morajo biti tudi ti prisotni na registraciji, saj mora z imenovanjem na funkcijo soglašati (Obrazec Izjava zastopnika).

Kaj je potrebno ob registraciji D.O.O. prinesti s seboj?

Slovenski državljani se morajo na VEM točki identificirati z osebnim dokumentom (vsi ustanovitelji / zastopniki). Državljani drugih držav mora s seboj imeti osebni dokument (potni list) in slovensko davčno številko (potrdilo) ali EMŠO.

 Katere podatke bomo potrebovali ob registraciji d.o.o.?

a) Podatke o ustanoviteljih:
- Ime,
- Priimek,
- EMŠO (Davčna št.: tuje fizične in pravne osebe),
- Delež v kapitalu (100 %, 50 %, 1/3),
- Ali ste že lastnik kakšnega kapitalskega podjetja: da, ne. (davčna številka tega podjetja)

b) Podatke o zastopnikih:
- Ime,
- Priimek,
- EMŠO (Davčna št: tuje pravne ali fizične osebe),
- Vrsta zastopnika (direktor ali prokurist)

Vsako podjetje mora določiti vsaj enega direktorja!

c) Podatek o popolnem imenu / firmi podjetja:

Dolgo ime
Dolgo ime je obvezno. Obvezne sestavine dolgega imena d.o.o.: fantazijsko ime, dejavnost, d.o.o

Primeri dolgega imena:

 • RAČUNKO, Računovodski servis d.o.o.
 • NOVA OBLEKA, Trgovina z oblačili d.o.o.
 • HIŠA, Gradbeno podjetje d.o.o.

Kratko ime
Kratko ime ni obvezno. Kratko ime je dolgo ime brez oznake dejavnosti: fantazijsko ime, d.o.o.:

Primeri kratkega imena:

 • RAČUNKO d.o.o.
 • NOVA OBLEKA d.o.o.
 • HIŠA d.o.o.

Ime se mora razlikovati od imen že registriranih podjetij v Sloveniji, ne biti v tujem jeziku (razen mrtvih jezikov: latinsčina, starogrščina,…), vsebuje lahko le črke slovenske abecede (razen v mrtvih jezikih ali registrirani tuji blagovni znamki).

č) Podatek o tem, kje bo naslov podjetja (sedež):
- Ulica,
- Hišna številka,
- Naselje,

d) Podatke o tem, s čim se bo vaše podjetje ukvarjalo (dejavnosti)
Da boste lahko preverili dejavnosti, morate najprej izvesti postopek vaše registracije na portalu (desno zgoraj), ki je brezplačna.

Vse možne dejavnosti pa boste našli v standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2008). Povezava do standardne klasifikacije dejavnosti (SKD 2008):
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200769&stevilka=3820

Na dnu strani imate dva dokumenta (.pdf). V prvem so le naštete dejavnosti, v drugem pa so poleg še pojasnila (bolj priporočljiv za pregled). Za registracijo dejavnosti morate zabeležiti kodo dejavnosti s petimi številkami, npr. 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje.

Oddaja davčnih podatkov za d.o.o.

(napoved prihodkov in odhodkov za DURS)

Na VEM točki oddate tudi obrazec Davčni podatki za podjetje.

Pri oddaji tega obrazca je potrebno vedeti:

 • ali ste lastnik kakšne druge kapitalske družbe (d.o.o, d.d) z več kot 25 %
 • zemljiškoknjižni podatki o poslovni enoti
 • kdo vam bo vodil računovodstvo (naziv firme in davčna številka), če si ga ne boste sami,
 • oceno prihodkov in odhodkov od začetka poslovanja podjetja do konca koledarskega leta.

V primeru, da boste imeli zunanje računovodstvo, priporočamo, da se pred oddajo te vloge pogovorite z njim.

Oddaja vloge DDV-P2 (davčni zavezanec - ni obvezno)

Oddaja obrazca DDV-P2 ob registraciji podjetja ni nujna, v kolikor ne želite biti zavezanec za DDV do presega prometa 25.000 EUR na letni ravni. Kot pomoč k vaši odločitvi vam pošiljam povezavo do dveh člankov na podjetniških portalih, na podlagi katerih se boste verjetno lažje odločili.

http://mladipodjetnik.si/podjetniski-koticek/racunovodstvo/davcni-zavezanec-ali-nezavezanec
http://zasavje.org/news/2009/04/kdo-je-davcni-zavezanec/

Kako postati davčni zavezanec (DDV)?

Pomembno dejstvo je, da ob registraciji podjetja še ne postanete davčni zavezanec.

To postanete po registraciji na 2 načina:

a) prostovoljna vključitev v sistem DDV (obrazec DDV-P2)
Če želite biti DDV zavezanec, pri nas na VEM točki ali izpostavi DURS pod katero spadate izpolnite in oddate obrazec DDV-P2. DDV zavezanec boste postali šele takrat, ko boste prejeli od DURS odločbo. Do takrat pa ne smete, tako kot druga podjetja, ki niso DDV zavezanci:

 • obračunaviti v svojih cenah DDV
 • prikazovati DDV na izdanih računih
 • si odbijati vstopni DDV (zato pazite, da se nakupa opreme ali drugih večjih produktov lotite šele po prejetju odločbe od DURS).

V primeru prostovoljne vključitve v sistem DDV bo DURS od vas največkrat zahteval dopolnitve vloge z določenimi vnaprej dogovorjenimi posli (pogodbe o poslovnem sodelovanju, …ipd.), s katerimi boste dokazali dolgoročnost obstoja podjetje in tekoče plačevanje DDVja.

b) obvezna vključitev v sistem DDV (obrazec DDV-P2)
V trenutku ko v vašem podjetju dosežete v obdobju zadnjih 12 mesecev 25.000 EUR obdavčljivega prometa (povedano preprosto: ko bo seštevek vaših izdanih računov presegel 25.000 EUR), morate na DURS, Dunajska 22 v Ljubljani poslati izpolnjen obrazec DDV-P2, ki ga lahko ravno tako izpolnite in oddate na VEM točki, in se tako vključite v sistem DDV.

Po registraciji podjetja

Ko od okrožnega sodišča dobite sklep o vpisu ustanovitvi podjetja, na banki odprete spremenite začasni transakcijski račun v trajnega (navednega), preko katerega boste poslovali.

Po registraciji podjetja je za inšpekcijske službe potrebno čim prej narediti še:

 • zdravniški pregled za zaposlene
 • izpit iz varstva pri delu
 • oceno tveganja za podjetje

V primeru, da niste prejeli vseh odgovorov se obrnite na svetovalce na VEM točkah.