Vavčer za tržne raziskave tujih trgov

Na voljo je prijava na Vavčer za tržne raziskave tujih trgov. Koriščenje sredstev bo možno v letih 2019 - 2023. Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev v letu 2019 je 31.10.2019.

NAMEN IN CILJ RAZPISA

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi MSP k izdelavi tržnih raziskav tujih trgov z namenom, da proučijo možnosti za prodor novih ali obstoječih izdelkov/storitev na tuj trg, širitve oz. diverzifikacije svojega poslovanja na tujih trgih, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

UPRAVIČENCI IN UPRAVIČENI STROŠKI

Upravičenci so mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji.

MSP, ki bodo prejemniki spodbud bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja ( samo Kohezijska regija Vzhodna Slovenja ), kjer bodo imeli na dan oddaje vloge na posamezni javni poziv sedež. Sedež mora biti vpisan v Poslovni register/Sodni register. Selitev sedeža MSP v času od oddaje vloge do oddaje zahtevka ni dovoljena.

Upravičeni stroški so stroški izdelave tržne raziskave - stroški zunanjega izvajalca.

ROKI ZA ODDAJO VLOG

Koriščenje sredstev bo možno v letih 2019 - 2023. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične od 1.1.2019 in traja do 30.9.2023. Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti.

Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev v letu 2019 je 31.10.2019, v letu 2020 31.10.2020, v letu 2021 31.10.2021, v letu 2022 31.10.2022 in v letu 2023 30.9.2023.

VIŠINA NEPOVRATNIH SREDSTEV

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2019 - 2023 znaša 1.000.000,00 EUR. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki ministrstva.

Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 5.000,00 EUR.

Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis.

Celoten razpis je objavljen TUKAJ

Razvojni center Srca Slovenije, d.o.o. vam lahko pomaga pri prijavi na razpis. Pišite nam na anita.molka@razvoj.si ali nas pokličite na 01 896 2710.  

Nazaj | Arhiv