Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 49OB13

Predmet poziva so krediti Eko sklada za okoljske naložbe pravnih oseb, samostojnih podjetnikov posameznikov in zasebnikov na območju Republike Slovenije.

Okoljske naložbe
(foto: 123rf.com)

1. PREDMET POZIVA 


Predmet poziva je ugodno kreditiranje občanov za naložbe, ki se bodo izvajale na območju
Republike Slovenije za naslednje namene, ki so podrobneje določeni s spodaj navedenimi
ukrepi:

 • A) Vgradnja sodobnih naprav in sistemov za ogrevanje prostorov oziroma pripravo 
 • sanitarne tople vode
 • B) Raba obnovljivih virov energije za ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne tople 
 • vode
 • C) Sodobne naprave za pridobivanje električne energije
 • D) Zmanjšanje toplotnih izgub pri obnovi obstoječih stanovanjskih stavb (ne velja za 
 • stavbe, za katere je bilo gradbeno dovoljenje izdano po 1.1.2003)
 • E) Gradnja ali nakup nizkoenergijske in pasivne eno ali dvostanovanjske stavbe
 • F) Nakup energijsko učinkovitih naprav
 • G) Nakup okolju prijaznih vozil
 • H) Odvajanje in čiščenje odpadnih voda
 • I) Nadomeščanje gradbenih materialov, ki vsebujejo nevarne snovi, in ravnanje z 
 • biološko razgradljivimi odpadki iz gospodinjstva
 • J) Učinkovita raba vodnih virov
 • K) Oskrba s pitno vodo

2. VIŠINA SREDSTEV 

Višina sredstev po tem pozivu znaša 5 milijonov EUR.

3. POGOJI KREDITIRANJA

A) Obrestna mera
trimesečni EURIBOR +1,5 %.

Letna obrestna mera za kredite po tem pozivu je spremenljiva, vezana na trimesečni
EURIBOR, izračunan za 365 dni, s pribitkom v višini 1,5 %, ki je fiksen za celotno dobo
odplačevanja kredita. Ob sklenitvi kreditne pogodbe se uporabi referenčna obrestna mera,
veljavna prvi dan v mesecu.

B) Odplačilna doba

Odplačilna doba lahko znaša največ 10 let.

C) Višina kredita

Kredit se lahko odobri do višine priznanih stroškov naložbe in največ 20.000,00 EUR.

Pri naložbah, navedenih v nadaljevanju, je kredit lahko višji, in sicer največ 40.000,00 EUR, vendar ne višji od priznanih stroškov naložbe.

4. PRIDOBITEV OBRAZCEV IN VSEBINA VLOGE

Dokumentacijo za prijavo na poziv z obrazci za vlogo kandidati naročijo pri Eko skladu, j.s.,
tel. 01/241 48 20 in jo prejmejo po pošti. Dokumentacija z obrazci za vlogo je na voljo tudi na
spletni strani www.ekosklad.si v rubriki Razpisi.

Vsaka vloga mora obvezno vsebovati:
− prijavo s podatki o vlagatelju in naložbi (obrazec Vloga),
− predračun izbranega dobavitelja/izvajalca s podrobnim popisom del in materiala,
− za naložbo, ki se izvaja na oz. v obstoječi stavbi oziroma gre za stavbo v gradnji, mora biti
vlogi priloženo veljavno gradbeno dovoljenje oziroma dokazilo, da je bila stavba zgrajena
oziroma se gradi skladno s predpisi o graditvi objektov,
− vsa potrebna dokazila in priloge.
Dokumentacija za prijavo natančno določa vsa dokazila in priloge, ki jih mora vlagatelj
predložiti kot sestavni del vloge za posamezen tip naložbe.

5. ROK IN NAČIN PRIJAVE

Kandidati se lahko prijavijo na poziv od dneva objave poziva v Uradnem listu RS dalje. Poziv velja do objave zaključka poziva v Uradnem listu RS zaradi dodelitve vseh sredstev, vendar  najkasneje do 31.1.2014.

Kandidat vloži vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Dodatne informacije:

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana
telefon : 01/241 48 20, 01/241 48 22
telefaks: 01/241 48 60
elektronska pošta: ekosklad@ekosklad.si

Nazaj | Arhiv