Mikrokrediti za mikro in mala podjetja (P7 2014)

Razpis Podjetniškega sklada Mikrokrediti za mikro in mala podjetja (P7 2014), ki omogoča v roku 14 dni odobritev sredstev od 5.000 do 25.000 EUR za izvajanje projektov ali obratnih sredstev podjetjem, ki imajo od 1 do 50 zaposlenih. Prvi rok je že 20. 1. 2014.

Predmet razpisa: Predmet produkta so mikrokrediti za mikro in mala podjetja.

Postopek in pogoji pridobitve mikrokredita

Podjetje se prijavi na javni razpis Sklada. V primeru pozitivne ocene Sklad podjetju odobri kredit pod spodaj navedenimi pogoji:

Pogoji za pridobitev mikrokredita

- bonitetna ocena podjetja mora dosegati vsaj bonitetno oceno SB1 - SB7 izhajajoč iz obrazca S.BON-1 (Ajpes)

Upravičeni stroški

izdatki za materialne investicije in izdatki za obratna sredstva

Višina kredita od 5.000 EUR do 25.000 EUR
Obrestna mera 3,5 % letno, nominalno
Stroški odobritve 0,5 % enkratno, ob odobritvi
Zavarovanje 2 x menica podjetja in poroštvo vsaj enega lastnika podjetja
Trajanje kredita od 12 do 60 mesecev
Moratorij do 6 mesecev

Namen produkta je neposredno zagotavljanje virov financiranja mikro in malim podjetjem za nemoteno poslovanje. Produkt bo preprečeval finančno izključenost mikro in malih podjetij. Med upravičene stroške se upoštevajo: izdatki za materialne investicije (nakup opreme, gradnja ali nakup poslovnih prostorov) izdatki za obratna sredstva (nakup materiala, nakup trgovskega blaga, opravljene storitve, za plače).

Upravičeni stroški morajo nastati za potrebe poslovnih procesov, ki jih opravlja na območju RS.

Nakup je dovoljeno izvesti le od tretjih oseb po tržnih pogojih. Tretja oseba ne sme biti več kot 25 % povezana s podjetjem. Med upravičene stroške ne spada nakup cestno prometnih sredstev.

Najnižji znesek kredita znaša 5.000,00 EUR, najvišji znesek kredita znaša 25.000,00 EUR.

Kredit lahko krije do 85 % vrednosti upravičenih stroškov.

Obrestna mera za pogodbene obresti je fiksna, določena v % p. a. (z besedo: odstotki letno). Pogodbena obrestna mera je 3,5 % p.a. Obrestno obdobje, za katerega se obračunava pogodbena obrestna mera, je mesečno.

Najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev, najdaljša pa 60 mesecev. Najdaljši možni moratorij na odplačilo glavnice je 6 mesecev. Začetek moratorija se prične z zapadlostjo roka za črpanje kredita. Rok za črpanje kredita je 5 mesecev od tekočega odpiranja vlog.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge z omejeno odgovornostjo, ki opravljajo gospodarsko dejavnost), ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kakor 50 zaposlenih in imajo letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupni obseg sredstev za razpisane mikrokredite je 5.000.000,00 EUR.

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad

Rok: Razpis bo odprt do 20. 3. 2014 oziroma do porabe sredstev. V primeru, da bodo sredstva porabljena pred 20. 3. 2014, bo Sklad objavil zaprtje razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.

Roki za predložitev vlog v letu 2014 so: 20. 1., 20. 2. in 20. 3.

Dodatne informacije: Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah: (02) 234-12-42, (02) 234-12-88, (02) 234-12-45 in (02) 234-12-64 ali na e-pošti:bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada in na spletni strani:www.podjetniskisklad.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 1, Datum: 3. 1. 2014, Stran: 10

Nazaj | Arhiv