Javni razpis URE-GEN-I-2013-4 - Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih

Javni razpis URE-GEN-I-2013-4 - Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove investicije pravnim osebam in podjetnikom, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, za naslednje ukrepe:

 • A. Vgradnja energetsko učinkovitih kotlov na zemeljski plin;
 • B. Zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso;
 • C. Vgradnja toplotnih črpalk za proizvodnjo toplote;
 • D. Vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov in frekvenčnih pretvornikov, regulatorjev ter krmilnikov na obstoječe elektromotorne pogone;
 • E. Vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne toplote;
 • F. Namestitev opreme za uvedbo in izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo;
 • G. Povečanje učinkovitosti sistemov za pripravo komprimiranega zraka;
 • H. Izvedba programov informiranja in ozaveščanja.

Upravičeni stroški investicije morajo znašati najmanj 10.000,00 EUR, maksimalna višina spodbude znaša 30.000 EUR za ukrepe od A do vključno G. Za ukrep H, morajo upravičeni stroški znašati najmanj 3.500,00 EUR, maksimalna višina spodbude znaša 10.000 EUR.

Pogoji za sodelovanje: Prijavitelji po tem razpisu so vsa podjetja, organizirana kot gospodarske družbe, registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) ali samostojni podjetniki, ki imajo sedež v RS. Ostalo je razvidno iz razpisne dokumentacije.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški so stroški za dobavo in vgradnjo energetsko učinkovite opreme, naprav ter izvedbe storitev, v skladu s pogoji razpisa. Pri posameznem upravičenem ukrepu so upravičeni stroški naslednji:

A. Vgradnja energetsko učinkovitih kotlov na zemeljski plin

 • Strošek nabave in vgradnje kurilne naprave, pripadajočih inštalacij in ustrezne krmilne ter varovalne opreme;
 • Predelava obstoječega ali izdelava novega priključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov;
 • Izvedba inštalacij za dovod plina ali nakup plinohrama za UNP (v primeru da je upravičenec lastnik opreme);
 • Nabava in vgradnja ustreznega hranilnika toplote;
 • Nabava in vgradnja naprave za nevtralizacijo kondenzata.

B. Zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso

 • Strošek nabave in vgradnje kurilne naprave, pripadajočih inštalacij in ustrezne krmilne ter varovalne opreme;
 • Predelava obstoječega ali izdelava novega priključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov;
 • Nabava in vgradnja ustreznega hranilnika toplote;
 • Nabava in vgradnja zalogovnika za gorivo ter povezava zalogovnika z biomasnim kotlom.

C. Vgradnja toplotnih črpalk za proizvodnjo toplote

 • Nabava in vgradnja toplotne črpalke ter hranilnika toplote, za namen zamenjave obstoječih kurilnih naprav za potrebe ogrevanja objekta ter priprave sanitarne tople vode ali v primeru novogradnje, vgradnjo toplotne črpalke namesto kurilne naprave;
 • Priklop sistema na sistem ogrevanja in priprave sanitarne tople vode;
 • Izdelava zemeljskega kolektorja ali vrtine, v primeru sistema zemlja/voda;
 • Električne instalacije za potrebe delovanja in krmiljenja sistema;

D. Vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov in vgradnja frekvenčnih pretvornikov, regulatorjev ter krmilnikov na obstoječe elektromotorne pogone

 • Stroški dobave in vgradnje energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov in frekvenčnih pretvornikov, regulatorjev ter krmilnikov na obstoječe elektromotorne pogone;
 • Stroški predelave električnih omar za potrebe vgradnje nove opreme.

E. Vgradnja sistema za izkoriščanje odpadne toplote

 • Stroški dobave in namestitve sistema za izkoriščanje odpadne toplote, ki z izkoriščanjem odpadne toplote omogoča povečanje izkoristka rabe primarne energije. Ukrep je namenjen tako storitvenemu sektorju (izkoriščanje odpadne toplote pri ogrevanju in prezračevanju prostorov) kot tudi industriji (izkoriščanje odpadne toplote v proizvodnih procesih in pri ogrevanju ter prezračevanju prostorov ali vračanju odpadne toplote v proizvodni proces).

F. Namestitev opreme za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo

 • Stroški dobave in namestitve programske opreme in orodij, ki so neposredno povezani z uvedbo novega ali nadgradnjo obstoječega sistema za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo;
 • Stroški dobave in namestitve tehnične opreme za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo;

G. Povečanje učinkovitosti sistemov za pripravo komprimiranega zraka

 • Stroški nabave in namestitve novega energetsko učinkovitega sistema za pripravo komprimiranega zraka;
 • Stroški nabave in namestitve opreme za optimizacijo obstoječih sistemov za pripravo komprimiranega zraka;
 • Izvedba pripadajočih inštalacij za potrebe vgradnje sistema.

H. Izvedba programov informiranja in ozaveščanja

 • Stroški izvedbe dejavnosti informiranja oz. ozaveščanja, kar vključuje stroške dela organizacije takšnega dogodka, stroške promocijskega materiala in brošur, plačilo zunanjim govornikom;
 • Stroški najema prostora in opreme za izvedbo dejavnosti,
 • Stroški pogostitve udeležencev.

Vrednost razpisa: Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude znaša 100.000,00 EUR.

Razpisnik: GEN-I, d.o.o.

Rok: Prijavitelji se lahko prijavijo na javni razpis od vključno 16. 12. 2013 dalje. Prvo odpiranje vlog bo 17. 12. 2013. Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do zadnjega odpiranja, ki bo 19. 12. 2013. V primeru dodelitve vseh razpisanih sredstev pred zadnjim odpiranjem, bo sofinancer objavil zaključek razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije in na svoji spletni strani.

Dodatne informacije: Kontaktna oseba za dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo je Rado Kotar. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktni osebi izključno po e-pošti: rado.kotar@gen-i.si.

Razpisna dokumentacija: Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko prosilci dobijo na spletnih straneh sofinancerja na naslovu: www.gen-i.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 104, Datum: 13. 12. 2013, Stran: 3342

Nazaj | Arhiv