Objava novega javnega razpisa iz programa razvoja podeželja v vrednosti 6 milijonov evrov

Ljubljana, 2. 10. 2013 – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) obvešča vse potencialne vlagatelje, da bo v petek, 4. oktobra, v Uradnem listu RS objavilo drugi javni razpis iz Programa razvoja podeželja (PRP) RS za obdobje 2007–2013 iz naslova ukrepa 123 »Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom« za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zadruge in zavode za leto 2013. Vnos vloge v elektronski sistem in predložitev vloge na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) poteka od 4. do vključno 27. novembra 2013 do 24. ure. Okvirna višina sredstev znaša 6 milijonov evrov.

Razvoj podeželja - sredstva

Predmet podpore so naložbe v prvo stopnjo predelave lesa. Glede na obseg naložb se podpora dodeli enostavnim in zahtevnim naložbam. Naložba, katere skupna vrednost ob prijavi na javni razpis ne presega 100.000 evrov (brez DDV), je enostavna naložba, sicer zahtevna.

Cilj ukrepa je izboljšati konkurenčnost kmetijskega, živilskega in gozdarskega sektorja. Vlagatelj mora z naložbo prispevati k izpolnitvi enega od naslednjih posebnih ciljev ukrepa: uvajanje novih proizvodov, tehnologij ali proizvodnih izboljšav; uvajanje učinkovitega trženja proizvodov; stabilizacija dohodkov in zagotavljanje splošne učinkovitosti in večje produktivnosti dela; uvajanje izboljšav s področja higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu.

Vlagatelji na ta javni razpis so lahko gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi. Do podpore so upravičeni vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje za mikro podjetja. Upravičeni stroški so samo naložbe v ureditev žagarskega obrata in nakup pripadajoče opreme. Iz poslovnega načrta in projektne dokumentacije mora biti razvidno, da bo imel vlagatelj v letu po zaključku naložbe načrtovano letno predelavo lesa v obsegu najmanj 10.000 m3 hlodovine.

Za izračun velikosti podjetja se glede na drugi odstavek 38. člena Uredbe PRP upoštevajo merila iz Uredbe 800/2008/ES, ki je objavljena na spletni strani MKO: in ARSKTRP - v kategorijo mikro podjetij se uvrščajo podjetja, ki imajo manj kot 10 zaposlenih in imajo letni promet ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona evrov.

Vlagatelji, ki bodo z naložbo zagotovili nova delovna mesta, bodo pridobili dodatno število točk. Podobno velja tudi glede nabave surovin lokalnega izvora. Če se naložba nanaša na prvo stopnjo predelave lesa, za katere ima vlagatelj sklenjene pogodbe z lastniki gozdov oziroma njihovimi združenji v Sloveniji oziroma zagotavljajo les iz lastnega gozda, bodo pri ocenjevanju vlog pridobili dodatno število točk.

Dodatne informacije

Več informacij o objavljenih javnih razpisih lahko zainteresirani po njihovi objavi v uradnem listu dobijo:

– na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje...
– ter Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja... 
– oziroma na telefonski številki agencije: 01/580-7792 od ponedeljka do četrtka od 7.30 do 15.00 in v petek od 7.30 do 14.00.

Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp(at)gov.si ali prek foruma na spletnih stranehwww.aktrp.gov.si, kjer bodo objavljeni odgovori na zastavljena vprašanja.

 Vir: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Nazaj | Arhiv