Ukrep 311 »Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti«

Enkratna finančna pomoč za razvoj dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na kmetijah. Cilj podpore je začetek ali posodobitev opravljanja nekmetijske dejavnosti, spodbujanje ustvarjanja novih delovnih mest in dodatnih virov dohodka na kmetijah.. Lokacija naložb mora biti v naseljih brez statusa mesta, vlagatelji morajo imeti poleg kmetijske dejavnosti registrirano tudi dodatno dejavnost, ki je skladna z razpisom. Višina razpisanih sredstev znaša 8 milijonov evrov.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 71, Datum: 30. 8. 2013, Stran: 2443

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 311 Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti okviru PRP 2007–2013.

Cilj ukrepa je prispevati k razvoju dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na kmetijah. To bo omogočilo začetek ali posodobitev opravljanja nekmetijske dejavnosti, spodbudilo ustvarjanje novih delovnih mest in dodatnih virov dohodka na kmetijah. Hkrati bo prispevalo k izboljšanju socialnih in ekonomskih razmer na kmetiji.

Več o predmetu podpore

Pogoji za sodelovanje: Vlagatelji so člani kmetijskega gospodinjstva, ki so:

  • fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na naslovu sedeža kmetijskega gospodarstva in so nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali samostojni podjetniki posamezniki,
  • pravne osebe, ki v času oddaje vloge na javni razpis opravljajo kmetijsko dejavnost in so kmetijska gospodarstva po zakonu, ki ureja kmetijstvo.

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 8.000.000 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije

Rok: Javni razpis je objavljen od 30. 8. 2013 do vključno 9. 10. 2013 do 24. ure.

Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in predložitev vloge poteka med 18. 9. 2013 do vključno 9. 10. 2013.

Dodatne informacije:

  • INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, Tel: (01) 580-77-92, Faks: (01) 478-92-06, e-pošta: aktrp@gov.si
  • INFO točke KGZS - INFO točke so podrobneje navedene v razpisni dokumentaciji.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani MKO: www.mko.gov.si in ARSKTRP: www.arsktrp.gov.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Nazaj | Arhiv