Novi razpisi za podjetništvo

Zadnji petek v juniju so slovenska ministrstva, javne agencije in skladi v uradnem listu objavili več razpisov. Preverite ali lahko na katerega kandidirate?

Javni razpis za ugodna posojila podjetništvu v letu 2013

Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil vlagateljem z začetnimi projekti podjetniškega značaja, ki so registrirani v Republiki Sloveniji. Obrestna mera je 3 mesečni EURIBOR + pribitek glede na koeficient razvitosti občine

Več na spletnih straneh Slovenskega regionalno razvojnega sklada 

 

Javni razpis za sofinanciranje poslovnega svetovanja za internacionalizacijo v letu 2013

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje poslovnega svetovanja za internacionalizacijo mikro, malim ali srednje velikim podjetjem (v nadaljevanju MSP), ki še niso prisotna na tujih trgih, na področju ugotavljanja konkurenčnosti podjetja in njegovih potencialov za internacionalizacijo ter oblikovanju strateškega načrta za internacionalizacijo.

V okviru ugotavljanja konkurenčnosti se izvedejo srečanja zunanjega svetovalca z vodstvom podjetja (najmanj 10 svetovalnih dni v obdobju najmanj 2 mesecev). V okviru srečanj se opravi analiza trenutnega stanja in konkurenčnega položaja podjetja na trgu (predstavitev podjetja, analiza položaja podjetja – analiza SWOT, analiza proizvodov, izkušenj, sredstev, informacij, analiza izvoznega potenciala in finančnih sposobnosti).

V nadaljevanju se s pomočjo zunanjega svetovalca oblikuje strateški načrt za internacionalizacijo podjetja skladno s profilom podjetja (odločitev za način vstopa na tuji trg, odločitev, kako se predstaviti na tujih trgih, izdelava načrta za iskanje informacij, določitev vrste strank oz. trga, na katerega podjetje želi vstopiti, organizacija virov za realizacijo izdelanega plana).

Več na spletnih straneh SPIRIT Slovenija.   

Javni razpis za spodbujanje tujih neposrednih investicij v letu 2013

Predmet javnega razpisa je dodelitev spodbud za začetne investicije, ki jih bodo prijavitelji – tuje osebe zasebnega prava - nerezidenti  (v nadaljevanju: tuji investitor) izvajali na ozemlju Republike Slovenije.

Za začetno investicijo se šteje investicija v osnovna opredmetena in/ali neopredmetena sredstva pri vzpostavitvi novega podjetja, širitvi obstoječega podjetja, diverzifikaciji produktov podjetja z novimi dodatnimi produkti ali v bistvene spremembe proizvodnega procesa v obstoječem podjetju v Republiki Sloveniji v predelovalni, storitveni, katere storitve se mednarodno tržijo ali razvojno-raziskovalni dejavnosti.

Kot začetna investicija se ne šteje povečanje obstoječe proizvodnje izdelkov, ki jih upravičenec do spodbude (v nadaljevanju: prejemnik spodbud oziroma projektno podjetje) ali z njim povezane pravne osebe v Republiki Sloveniji že proizvajajo, in povečanje obsega storitev, ki jih prejemnik spodbud ali z njim povezane pravne osebe v Republiki Sloveniji že opravljajo.

Več na spletnih straneh SPIRIT Slovenija.  

Javni razpis za izbiro izvajalcev regijskih garancijskih shem

Predmet razpisa je izbor izvajalcev regijskih garancijskih shem (v nadaljevanju: RGS) in zagotovitev sredstev sklada za izvajanje RGS. Sredstva so  namenjena  vzpostavitvi novih RGS in so strogo namenska.

Več na spletnih straneh Slovenskega regionalno razvojnega sklada 

 

Javni razpis za spodbujanje raziskovalno-razvojnih projektov  na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo  v letih od 2013 do 2015 – RRPO 2013

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje raziskovalno razvojne dejavnosti za izvedbo raziskovalno razvojnih  projektov na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo, ki jih bodo podjetja izvajala v okviru lastne razvojno raziskovalne dejavnosti, usmerjenih v ustvarjanje novih ali izboljšavo že obstoječih proizvodov, materialov, naprav, sistemov in metod, vključno s fazo oblikovanja izdelkov, pripravo prototipov, procesov in storitev, ki s pridobivanjem oziroma uvajanjem novih znanj razvijajo nove oziroma izboljšujejo obstoječe tehnološke značilnosti proizvodov in/ali proizvodnje. 

Več na spletnih straneh MGRT. 

Nazaj | Arhiv