Javni razpis za spodbujanje tujih neposrednih investicij v letu 2013

PREDMET JAVNEGA RAZPISA: Predmet javnega razpisa je dodelitev spodbud za začetne investicije, ki jih bodo prijavitelji – tuje osebe zasebnega prava - nerezidenti (v nadaljevanju: tuji investitor) izvajali na ozemlju Republike Slovenije. Za začetno investicijo se šteje investicija v osnovna opredmetena in/ali neopredmetena sredstva pri vzpostavitvi novega podjetja, širitvi obstoječega podjetja, diverzifikaciji produktov podjetja z novimi dodatnimi produkti ali v bistvene spremembe proizvodnega procesa v obstoječem podjetju v Republiki Sloveniji v predelovalni, storitveni, katere storitve se mednarodno tržijo ali razvojno-raziskovalni dejavnosti. Kot začetna investicija se ne šteje povečanje obstoječe proizvodnje izdelkov, ki jih upravičenec do spodbude (v nadaljevanju: prejemnik spodbud oziroma projektno podjetje) ali z njim povezane pravne osebe v Republiki Sloveniji že proizvajajo, in povečanje obsega storitev, ki jih prejemnik spodbud ali z njim povezane pravne osebe v Republiki Sloveniji že opravljajo.

Razpisna dokumentacija: http://www.japti.si/index.php?t=razpisi&id=159

Namen javnega razpisa:

Namen javnega razpisa je privabljanje tujih investitorjev k investiranju na območju Republike Slovenije, katerih investicije bodo:

 • v skladu s ponudbo na trgu dela v Republiki Sloveniji zagotavljali nova delovna mesta in zaposlitve (v nadaljevanju zaposlitve), in sicer predvsem v panogah z višjo dodano vrednostjo;
 • prispevale k prenosu znanja in tehnologij in k sodelovanju znanstveno-raziskovalnih podjetij in ustanov na območju Republike Slovenije s tujimi investitorji;
 • prispevale k skladnejšemu regionalnemu razvoju;
 • prispevale k povečanju sinergičnih učinkov povezovanja tujih investitorjev s slovenskimi podjetji, predvsem na področju dobav tujim investitorjem in izmenjave znanj in tehnologij.

Upravičeni stroški:

 • stroški materialnih investicij (investicije v opredmetena osnovna sredstva t.j. nakup in  gradnja stavb skupaj z zemljiščem neposredno pod stavbo ter posodobitev stavb, komunalno in infrastrukturno opremljanje zemljišč, nakup novih strojev in opreme (v primeru MSP tudi nakup rabljenih strojev in opreme). Nakup zemljišč lahko predstavlja največ 25 % vrednosti prijavljenih upravičenih stroškov. Nakup zemljišč in nakup objektov je upravičen strošek, razen v primerih, ko gre za nakup zemljišč in objektov med sorodniki prvega, drugega in tretjega dednega reda ali med fizično osebo, ki je ustanovitelj s.p.-ja in njegovo firmo ali med družbeniki gospodarske družbe in gospodarsko družbo.
 • stroški nematerialnih investicij (investicije v neopredmetena dolgoročna osnovna sredstva t.j. nakup patentov, licenc, znanja in izkušenj (know-howa) in nepatentiranega tehničnega znanja; pri investicijah v velika podjetja lahko znašajo največ do 50 % upravičenih stroškov cele investicije).

Cilji javnega razpisa:

Cilji razpisa so:

 • odpreti 500 neto novih zaposlitev najkasneje v treh letih po zaključku investicij;
 • doseči 3 kratno vrednost investicij prijavljenih projektov glede na vrednost dodeljenih spodbud najkasneje v treh letih od datuma podpisa pogodb;
 • vsaj 50% prijavljenih investicijskih projektov izvesti v regijah, kjer je indeks razvojne ogroženosti regije višji od 90.

Vrednost razpisa:

Višina razpisanih sredstev za leto 2013 je do 7.873.138,00 EUR.

Upravičenci:

Na razpis se lahko prijavijo tuji investitorji, pri čemer morajo tuji investitorji ali njihove tuje povezane družbe imeti izkušnje iz opravljanja dejavnosti prejemnika spodbude ali s področja prijavljenega investicijskega projekta, ki morajo biti izkazane v prijavi na razpis za dodelitev spodbude.

Prejemniki spodbud so le gospodarske družbe, registrirane v Republiki Sloveniji do dneva oddaje prijave, v katerih imajo tuji investitorji, ki vložijo prijavo, neposredno najmanj 10 % lastniški delež, ki mora biti vpisan do dneva oddaje prijave v sodni register Republike Slovenije oziroma v delniško knjigo, vodeno pri Centralno klirinški depotni družbi d.d.. Najmanj 10 % neposredni lastniški delež v prejemniku spodbude mora prijavitelj ohranjati do konca investicijskega projekta.

Rok za prijavo:

Odpiranje prijav zaradi pričakovanega velikega števila prijav ne bo javno. Odpiranje bo potekalo naslednji delovni dan po roku za prispetje prijav s pričetkom ob 9.00 uri v prostorih agencije.

Pri odpiranju se bodo upoštevale prijave, ki bodo prispele v glavno pisarno agencije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, ne glede na način dostave na dan, kot je določen rok za prispetje prijav in sicer najkasneje do 12.00 ure.

Rok za prispetje prijav v letu 2013 je:

 • za prvo odpiranje: 17. maj 2013, do 12. ure,
 • za drugo odpiranje: 23. avgust 2013, do 12. ure.

Dodatne informacije:

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma, Verovškova ulica 60, Ljubljana (s pripisom: javni razpis TNI 2013) ali na e-naslov: matej.skocir@japti.si (s pripisom: javni razpis TNI 2013), in sicer najkasneje 8 dni pred rokom določenim za prispetje prijav. Vprašanja zainteresiranih prijaviteljev in odgovori izvajalca javnega razpisa bodo najkasneje 6 dni pred rokom določenim za prispetje prijav objavljeni na spletnem naslovu: http://www.japti.si/. Odgovori in pojasnila izvajalca javnega razpisa so del razpisne dokumentacije.

Dodatne informacije so na voljo po telefonu na številki: +386 1 5891 884 pri kontaktni osebi mag. Mateju Skočirju ali pri vodji razpisa Igorju Lakoti. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati tudi po e-pošti: igor.lakota@japti.si.

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija v slovenskem in angleškem jeziku je na voljo v glavni pisarni Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma, Verovškova ulica 60, Ljubljana vsak delovni dan med 9.00 in 10.00 uro ali na spletnih straneh: http://www.japti.si/ in www.investslovenia.si. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po e-pošti, na osnovi prošnje podjetja, na e-naslov: fdi@japti.si. Za posredovanje dokumentacije po navadni ali e-pošti lahko zainteresirani prijavitelji zaprosijo najkasneje 5 dni pred določenim rokom za prispetje prijav.

Nazaj | Arhiv