III. javni razpis za UKREP 121

III. javni razpis za UKREP 121 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2013 za naložbe na področju novih izzivov

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 27, Datum: 29. 3. 2013, Stran: 1030

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 121 v okviru PRP 2007–2013 za naložbe kmetijskih gospodarstev namenjene prilagoditvam na nove izzive v kmetijstvu.

Podpora se dodeli enostavnim in zahtevnim naložbam:

  • enostavne naložbe so naložbe, katerih skupna vrednost načrtovanih naložb ne presega 50.000 EUR brez DDV,
  • zahtevne naložbe pa so naložbe, katerih skupna vrednost presega 50.000 EUR brez DDV.

Cilj podpore posodabljanju kmetijskih gospodarstev je spodbuditi prestrukturiranje in povečati učinkovitost gospodarjenja preko izpolnjevanja posebnih ciljev ukrepa, ter s tem prispevati k večji naložbeni aktivnosti ali povečanju produktivnosti dela v kmetijstvu. Kmetijsko gospodarstvo mora z naložbo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naslednjih posebnih ciljev:

  • uvajanje novih proizvodov, tehnologij ali proizvodnih izboljšav,
  • usposobitev kmetijskih gospodarstev za izpolnjevanje minimalnih standardov Evropske unije, za izboljšanje varstva okolja, higiene in varnosti pri delu,
  • stabilizacija dohodkov na kmetijskih gospodarstvih.

Skladno s 6. točko prvega odstavka 24. člena Uredbe PRP, mora biti prispevek naložbe k izpolnjevanju navedenih posebnih ciljev ukrepa razviden iz vloge (enostavne naložbe) oziroma iz poslovnega načrta (zahtevne naložbe).

Več o predmetu podpore

Pogoji za sodelovanje: Vlagatelji so nosilci dejavnih kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije.

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 8.000.000 EUR od tega:

  • 5.000.000 EUR za aktivnosti iz točke 2.2.5 javnega razpisa (Namen A),
  • 3.000.000 EUR za aktivnosti iz točk 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 in 2.2.4 javnega razpisa (Namen B).

Kolikor razpisana sredstva na Namenu A oziroma Namenu B, ne bodo porabljena se lahko ostanek sredstev dodeli ostalemu namenu iz javnega razpisa.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Rok: Javni razpis je objavljen od 29. 3. 2013 do vključno 15. 5. 2013 do 24. ure (zaključek javnega razpisa).

Vnos vloge v elektronski sistem in predložitev vloge poteka od 17. 4. 2013 do vključno 15. 5. 2013 do 24. ure.

Dodatne informacije:

  • INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, Tel: (01) 580-77-92, Faks: (01) 478-92-06, E-mail: aktrp@gov.si
  • INFO točke KGZS - INFO točke so podrobneje navedene v razpisni dokumentaciji.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dostopna na spletnih straneh MKO: www.mko.gov.si in ARSKTRP: www.arsktrp.gov.si.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Nazaj | Arhiv