Javni razpis UREZRKO 2013-1-gospodarstvo

Javni razpis UREZRKO 2013-1-gospodarstvo - Nepovratne finančne spodbude za vgradnjo energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave, energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov ter za namestitev opreme za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 27, Datum: 29. 3. 2013, Stran: 1054

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje projektov oziroma naložb za povečanje učinkovitosti rabe električne energije, s ciljem zmanjšanja rabe električne energije in ostalih vrst energije pri končnih odjemalcih - UREZRKO. Finančne spodbude so namenjene investitorjem v gospodarstvu na območju Republike Slovenije, in sicer za:

a) vgradnjo energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave oziroma za namestitve svetlobnih sistemov, ki nadomeščajo umetno razsvetljavo,

b) namestitev opreme za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri odjemalcih ter

c) vgradnjo energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov oziroma nameščanje frekvenčnih pretvornikov za črpalke in ventilatorje.

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev po tem javnem razpisu so pravne osebe in samostojni podjetniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in nameravajo izvesti začetno investicijo v ukrepe učinkovite rabe in obnovljive vire energije.

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude za ukrepe, ki so predmet javnega razpisa, znaša 800.000 EUR.

Razpisnik: Elektro energija, d.o.o.

Rok: Rok za prijavo je najkasneje do 10. 5. 2013 do 14. ure.

Vse pravilne in pravočasno vložene vloge se bodo odpirale in obravnavale po zaporedju prejema do porabe sredstev.

V primeru, da finančna sredstva ne bodo v celoti podeljena na prvem odpiranju, se bodo vloge, prispele po 10. 5. 2013, po 14. uri, obravnavale ob naslednjih datumih odpiranja vlog, navedenih v razpisni dokumentaciji, pod pogojem, da bodo na naslov sofinancerja prispele najkasneje en delovni dan pred posameznim datumom odpiranja, do 14. ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije se dobijo s pisnim zahtevkom, poslanim na e-naslov: ursula.krisper@elektro-ljubljana.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani sofinancerja: www.elektro-energija.si v rubriki Razpisi.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Nazaj | Arhiv