Javni razpis za ukrep 312 - Podpora ustanavljanju in razvoju mikropodjetij

Javni razpis je odprt od 8.12.2012 do vključno 16.1.2013 do 24.00 ure.

Upravičeni stroški naložbe so samo stroški, nastali po datumu izdaje odločbe o pravici do sredstev do vložitve zahtevka za izplačilo sredstev (razen splošnih stroškov, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe - ti so upravičeni od leta 2007 naprej). 

  Št.  

  Upravičeni strošek  

Investicijski stroški  

  1  

Gradbeno obrtniška dela. Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se priznavajo tudi stroški dobave gotovih elementov, prevoza, njihove montaže in stroški izvedbe del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih del). 

  2  

Stroški pridobivanja ustreznih znanj za opravljanje dejavnosti. 

  3  

Nakup nove opreme za predmet podpore iz tega ukrepa, vključno z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (v nadaljnjem besedilu: IKT). Med upravičenimi stroški so še stroški, povezani z vključitvijo opreme v tehnološki proces (stroški prevoza, montaže opreme). 

  Splošni stroški  

  1  

Splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, kot so priprava vloge in poslovnega načrta, stroški pridobitve gradbene dokumentacije, nadzora, nakup patentiranih pravic, strokovnega znanja in izkušenj, licenc in nepatentiranega tehničnega znanja ter priprava zahtevkov za izplačilo sredstev, v višini do vključno pet odstotkov upravičenih stroškov naložbe. 

Stopnja pomoči znaša do vključno 60 odstotkov priznane vrednosti naložbe

 !!! Predmet podpore je enkratna finančna pomoč za ustanavljanje in razvoj mikropodjetij. Paziti je potrebno, da vlagatelj izpolnjuje pogoje glede dejavnosti, za katero je namenjena podpora ter glede lokacije .    

 Cilj podpore je pospešiti ustanavljanje novih delovnih mest, dvigniti podjetniške veščine in upravljavska znanja ter izboljšati stanje na področju podjetništva na podeželju. Vlagatelji so samostojni podjetniki posamezniki, ki nimajo sedeža dejavnosti na naslovu sedeža dejavnega kmetijskega gospodarstva in zavodi, gospodarske družbe ali zadruge, ki nimajo sedeža dejavnosti na naslovu dejavnega kmetijskega gospodarstva, ne opravljajo kmetijske dejavnosti in niso dejavna kmetijska gospodarstva po zakonu, ki ureja kmetijstvo. Lokacija naložbe se ne sme nahajati na naslovu dejavnega kmetijskega gospodarstva, sedež dejavnosti in lokacija naložbe se morata nahajati izven naselij s statusom mesta. 

Razpisna dokumentacija je dosegljiva tukaj.

Nazaj | Arhiv