Sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je 5. 11. 2015 objavil javni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2015/2016. Rok za oddajo vlog je do vključno 31. 3. 2016 oziroma do porabe sredstev.

Polni naziv razpisa: Javni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2015/2016 (203. javni razpis)

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem, ki izplačujejo kadrovske štipendije dijakom oziroma študentom od vključno šolskega/študijskega leta 2015/2016 do zaključka trenutnega izobraževalnega programa posameznega štipendista.

Upravičenci: Na razpis se lahko prijavijo vse pravne osebe zasebnega prava, javni zdravsteni zavod ali s.p. kot fizična oseba za zaposluje delavce. Podjetje mora imeti sklenjeno pogodbo o štipendiranju v kateri se zaveže, da bo štipendist po trenutnem izobraževanju, za katerega delodajalec uveljavlja sofinanciranje, najkasneje v roku 1 meseca po zaključku izobraževanja sklenil pogodbo o zaposlitvi s polnim delovnim časom za najmanj eno leto.

Pogoji za štipendiste:

  • ima v šolskem letu 2015/2016 status dijaka ali študenta,
  • je državljan RS s prebivališčem v RS,
  • ni v delovnem razmerju, ni vpisan v evidenco brezposlenih,
  • ni vpisan na izobraževalni program na ravni ali stopnji izobraževanja, ki je enaka ali nižja od ravni, ki jo je že dosegel,
  • v šolskem letu 2015/2016 ne ponavlja letnika, nima podaljšanega statusa oz. absolvent.

Višina sofinanciranja

Sofinanciranje znaša 50% dodeljene in izplačane kadrovske štipendije, vendar največ v višini 30% minimalne plače.

Načini oddaje vloge in dodatne informacije:  Vlogo z dokazili je potrebno vložiti na naslov Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, v zaprti kuverti s pripisom "VLOGA na 203. javni razpis". Na kuverti mora biti naveden točen naziv in naslov delodajalca.

Dodatne informacije so na voljo v času uradnih ur na e-poštnem naslovu kadrovske[@]sklad-kadri.si in po telefonu na številki 01 434 15 85 ter na spletni strani sklada.

Uradne ure so ob ponedeljkih, sredah in petkih med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro.

Nazaj | Arhiv