OBZORJE 2020 "Fast track to innovation Pilot" - dostop do finančnih virov za podjetja

Evropska unija bo v začetku decembra odprla razpis za podjetja na programu OBZORJE 2020 "Fast track to innovation Pilot". Spodbujali se bodo projekti, kjer je tehnologija, ki je predmet projekta, že testirana v ustreznem okolju.

Z instrumentom želi EU doseči: skrajšanje časa prodora ideje na trg,povečanje sodelovanja industrije ter predvsem malih in srednjih podjetij, spodbujanje zasebnih vlaganj v raziskave in inovacije, promoviranje raziskav in inovacij s poudarkom razvoja tehnologij v inovativne izdelke, procese in storitve.

Največjo moč pri ocenjevanju bodo imeli učinki projekta, in sicer:

  • hiter razvoj;
  • poslovni prevzem in uvajanje trajnostnih inovativnih rešitev (izdelkov, procesov, storitev, poslovnih modelov...);
  • reševanje družbenih izzivov;
  • hiter prodor na trg - najpozneje v treh letih po začetku projekta;
  • novost na trgu;
  • poudarek na specifičnih značilnostih določene panoge;
  • večja konkurenčnost in rast poslovnih partnerjev v konzorciju v smislu povečanja prodaje, števila zaposlenih;
  • večja udeležba industrije, predvsem malih in srednjih podjetij;

Podprte bodo torej inovacije, od demonstracije do tega, da se rešitev razvije do meje za vstop na trg.

Upravičene aktivnosti v okviru tega razpisa so poskusno izvajanje, testiranje, potrjevanje sistemov v resničnem svetu... Namenjen je torej razmeroma zrelim idejam, torej novim tehnologijam, konceptom, procesom in poslovnim modelom, za zadnje razvojne korake, ki bodo prodrli na trg in imajo čim širšo uporabo. Vedno je treba razmišljati, da vaša rešitev ni namenjena le ožji specifični skupini, ampak čim širšemu krogu uporabnikov.

Sestava konzorcija

Konzorciji morajo vsebovati udeležence iz industrije, univerze, raziskovalne in tehnološke organizacije in druge akterje na področju inovacij. Vsak konzorcijski partner mora dokazati pomembnost udeležbe. Predlagamo, da se »slamnatih« partnerjev izogibate. Tako se spodbuja sodelovanje, ki je pomembno za dolgoročni uspeh, zato lahko glavno vlogo igrajo grozdi, industrijska združenja, inkubatorji investitorji ali drug javni sektor.

Datum odprtja razpisa bo 02.12.2015. Program bo zaprt konec leta 2016.

Roki za prijavo: 15.03.2016, 01.06.2016 ter 25.10.2016.

Trajanje projekta: do 36 mesecev

Višina subvencije: do 3 mio eur

Konzorcij: najmanj trije partnerji iz treh različnih držav ter največ 5 partnerjev.

Vir: Tiko Pro

Nazaj | Arhiv