Ugodna posojila projektom na področju obdelave in predelave lesa

Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil projektom na območju Republike Slovenije, in sicer vlagateljem, ki so registrirani za dejavnost obdelave in predelave lesa ali proizvodnjo izdelkov iz lesa ter bodo hkrati izvedli začetno investicijo v osnovna sredstva za izvajanje dejavnosti na tem področju.

Krediti se bodo dodeljevali v dveh sklopih:

Sklop 1: posojila, ki vsebujejo elemente državne pomoči;
Sklop 2: posojila brez elementov državne pomoči.


Upravičenci

So mikro, mala, srednje velika in velika podjetja, katerih glavna ali stranska dejavnost je znotraj klasifikacije C16 ter C31 (razen razreda C31.03 – proizvodnja žimnic).

Na razpis se ne morejo prijaviti

Vlagatelj, ki:

  • izkazuje v bilanci stanja za leto 2014 skupni kapital v obveznostih do virov sredstev pod 20% (ne velja za podjetja ustanovljena po 1.7.2014);
  • ima bonitetno oceno, na podlagi podatkov iz IBON-a 1, 2, 3 ali 4 (ne velja za podjetja ustanovljena po 1.7.2014);
  • izkazuje v izkazu poslovnega izida za leto 2014 neto finančni dolg višji od 5,0-kratnika EBITDA (razmerje med neto finančnim dolgom in EBITDA preseže 5,0) (omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1. 7. 2014).

Upravičeni stroški projekta

  • nakup nepremičnine,
  • gradbeno – obrtniška – instalacijska dela za obstoječe ali nove objekte,
  • nakup strojev in opreme,
  • nakup nematerialnih naložb (patenti, licencem know how,...).

Finančni pogoji kredita

Višina kredita lahko predstavlja največ 75% upravičenih stroškov projekta (brez ddv). Vlagatelju je lahko odobren le en projekt za največ 500.000,00 eur posojila, oziroma za podjetja ustanovljena po 1.1.2014 do največ 150.000,00 eur, za podjetja po 1.7.2014 pa največ 75.000,00 eur.

Najnižji znesek kredita je 15.000,00 eur. Kredit mora biti tudi ustrezno zavarovan.

Več informacij TUKAJ

Nazaj | Arhiv