Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis pomoči za zagon dejavnosti za mlade kmete. Višina razpisnih sredstev je 12 mio evrov, prijave pa potekajo od 24. avgusta do 18. septembra 2015.

Predmet razpisa

Namen podpore je pomoč mladim kmetom za vzpostavitev kmetije in kmetijske dejavnosti. Upravičenci so mladi kmetje, ki so na dan oddaje vloge na javni razpis stari od 18 do vključno 40 let, imajo ustrezno znanje in usposobljenost ter prvič vzpostavljajo kmetijo.

Višina sredstev

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 12 mio eurov. Od tega za sklop A (mladi kmetje z zaposlitvijo na prevzeti kmetiji) 8.400.000 eurov in za sklop B (ostali mladi kmetje) 3.600.000 eurov.

Prijava

Javni razpis je zaprtega tipa. Vnos vlog bo možen od prvega delovnega dne po izteku enaindvajsetih dni od objave javnega razpisa v uradnem listu, se pravi od 24. avgusta 2015 do 18. septembra 2015.

Razpisna dokumentacija se nahaja na povezavi.

Nazaj | Arhiv