Javni razpis »Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov«

Javna agencija SPIRIT Slovenija je objavila javni razpis - Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov. Predvideni so štirje roki za oddajo vlog: 1. rok: 30. 9. 2019, 2. rok: 30. 9. 2020, 3. rok: 30. 9. 2021 in 4. rok: 30. 9. 2022.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov krepitve trženja blagovnih znamk preko showroomov na tujih trgih.

Namen javnega razpisa

Namen javnega razpisa je podpreti podjetja, ki želijo krepiti trženje blagovnih znamk na tujih trgih in na ta način na trgu dosegati višjo dodano vrednost in konkurenčno prednost, tako pri pozicioniranju končnih produktov na tujem trgu, kakor tudi pri vključevanju v globalne verige vrednosti na različnih nivojih.

Cilj razpisa

Cilj javnega razpisa je podpreti najmanj 47 mikro, malih in srednje velikih podjetij (v nadaljevanju: MSP) do leta 2023 s sedežem v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija.

Regija izvajanja

Razpisana sredstva so v celoti namenjena prijaviteljem s sedežem v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija.

Sofinanciranje

Z javnim razpisom se bodo lahko sofinancirale operacije v dveh sklopih:

 • a) Sklop 1: Predstavitev blagovnih znamk na showroomu v tujini
 • b) Sklop 2: Sodelovanje z lokalnim agentom na tujem trgu

Upravičeni stroški

- Sklop 1: stroški najema razstavnega prostora,  stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora, stroški tehničnih priključkov, stroški izdelave koncepta predstavitve  in stroški opreme

- Sklop 2: stroški storitev lokalnega agenta, kot so: marketinške aktivnosti, namenjene promociji blagovnih znamk upravičenca;

 • priprava in izdelava promocijskih gradiv blagovnih znamk upravičenca v tujih jezikih (oglaševalske storitve, tisk in priprave na tisk, izdelava ali nadgradnja spletne strani za ciljni tuj trg, priprava in tisk tiskovin, predstavitveni filmi, itd.);
 • storitve, ki vključujejo postopke validacij, pridobivanja dovoljenj ipd., neposredno povezanih z blagovnimi znamkami upravičenca;
 • ceritifikacije izdelka, zaščitenega z blagovno znamko, namenjene ciljnemu trgu;
 • prevajalske storitve, lektoriranje (izključno za blagovno znamko upravičenca);
 • svetovalne storitve lokalnega agenta v zvezi z blagovno znamko upravičenca
 • storitve izdelave študij, raziskav, vrednotenj, strokovnih mnenj, poročil, informiranja in komuniciranja - v povezavi z blagovno znamko upravičenca.

Višina sofinanciranja

Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne operacije ne morejo biti nižja od 30.000,00 EUR in ne višja od 100.000,00 EUR.

Skupna višina sredstev

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo javnega razpisa, je 4.700.000,00EUR.

Pogoji

Pogoji za kandidiranje so razvidni tukaj.

Roki za oddajo vlog

Predvideni so štirje (4) roki za oddajo vlog:

 1. rok: 30. 9. 2019
 2. rok: 30. 9. 2020
 3. rok: 30. 9. 2021
 4. rok: 30. 9. 2022

V primeru povečanja sredstev bodo v okviru spremembe javnega razpisa v Uradnem listu lahko določeni tudi dodatni roki za oddajo vlog.

Razpisna dokumentacija

Vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani agencije: www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila.

Elektronski dokumenti

Vir: Javna agencija SPIRIT Slovenija

Celoten razpis je objavljen TUKAJ.

Razvojni center Srca Slovenije, d.o.o. vam lahko pomaga pri prijavi na razpis. Pišite nam na anita.molka@razvoj.si ali nas pokličite na 01 896 2710. 

Nazaj | Arhiv