Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2019

Javna agencija SPIRIT Slovenija je objavila natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2019. Rok prijave je do vključno 22.7.2019, do 13.00 ure

Namen in cilj razpisa

Namen razpisa je nagraditi najboljših trideset predstavljenih poslovnih modelov podjetnic začetnic v letu 2019 in jih spodbujati pri vzpostavljanju lastnega podjetja.

Cilj razpisa bomo dosegli z naslednjimi rezultati:

  • uspešen zagon najmanj 30 novih podjetij, ki jih vodijo ženske;
  • stabilnejši začetek poslovne poti za nagrajene podjetnice začetnice;
  • spodbuditi inovativnost in tržno usmerjenost poslovnih modelov.

Predmet javnega natečaja

Predmet razpisa je izbor najboljših 30 poslovnih modelov podjetnic začetnic, ki so svoje podjetje registrirale v letu 2019.

Ciljne skupine/upravičenci

Upravičeni prejemniki so podjetnice začetnice, ki so v letu 2019 registrirale svoje podjetje (v obliki gospodarske družbe, samostojnega podjetnika, zavoda ali zadruge v skladu z zakonodajo) in so uspešno zaključile ABC usposabljanje, ki ga je organiziral SPIRIT Slovenija ter so se s svojo predstavitvijo poslovnega modela uvrstile med prvih 30 najbolje ocenjenih.

Pogoji za kandidiranje

Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz vsebine celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev, se zavrne.

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, pa bo SPIRIT Slovenija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, pri čemer je upravičenec dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.

Vsi pogoji so razvidni iz razpisne dokumentacije

Okvirna višina sredstev

Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša 90.000 EUR. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije, PP 172410 – Razvoj podpornega okolja za malo gospodarstvo, za leto 2019. 

V primeru spremembe višine proračunskih sredstev na omenjeni postavki, se uskladi tudi višina sredstev za ta javni razpis.

SPIRIT Slovenija si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o dodelitvi sredstev spremeni ali prekliče, z objavo v Uradnem listu RS.

Skladnost s pravili pomoči de minimis in intenzivnost pomoči

Prejeta sredstva predstavljajo pomoč de minimis.

De minimis pomoč se dodeljuje v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list L 352/1, 24/12/2013) in v skladu s shemo de minimis pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. priglasitve M001-2399245-2015/I).

Upoštevati je potrebno pravilo omejitve višine pomoči, kar pomeni, da skupna pomoč, dodeljena enotnemu podjetju, na podlagi pravila de minimis ne sme presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči.

Zgornje meje pomoči veljajo ne glede na to, iz katerih javnih sredstev je pomoč dodeljena in ali je pomoč dodeljena v okviru več shem ali individualnih pomoči hkrati. Upošteva se skupni znesek pomoči v ta namen. Pomoč za iste upravičene stroške se lahko kumulira le, če se s tako kumulacijo ne preseže največje stopnje intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči, ki se uporablja za to pomoč. 

Podlage in način izplačila spodbude

Podlaga za izplačilo spodbude je uspešna uvrstitev prijaviteljice med prvih 30 najbolje ocenjenih poslovnih modelov in v letu 2019 registriran poslovni subjekt .

Spodbuda bo izplačana na poslovni račun prijavitelja v roku 30 dni po sklenitvi pogodb s prejemniki spodbud oz. prvi naslednji delovni dan po prejemu sredstev s strani financerja.

Roki in način prijave

Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku in skladno z določili tega javnega razpisa, razpisnedokumentacije in navodil na obrazcih iz poglavja IV razpisne dokumentacije.

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki je opremljena z obrazcem št. 3 »Naslovnica za ovojnico«, ki je del razpisne dokumentacije.

Stroški priprave vloge in oddaje vloge na predmetni javni razpis bremenijo prijavitelja.

Razpis bo odprt do vključno 22.7.2019 do 13.00 ure.

Za pravočasne štejejo vloge, ki bodo prispele na naslov SPIRIT Slovenija do vključno 22.7.2019, do 13.00 ure, ne glede na način oddaje oz. prispetja.

Vlogo je potrebno vložiti na naslov: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana.

Vloga je lahko poslana po pošti ali osebno dostavljena na sedež SPIRIT Slovenija v času uradnih ur (vsak dan med 9h in 13h)  in mora prispeti na agencijo do navedenega roka za prispetje vlog.

Odpiranje vlog

Odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno v prostorih SPIRIT Slovenija najkasneje v 8 delovnih dneh po datumu za prispetje vlog.

Obravnavane bodo samo pravočasne vloge, ki bodo pravilno označene.

Vse nepravočasne in/ali nepravilno označene vloge bodo s sklepom zavržene.

Na odpiranju bo komisija preverila popolnost pravočasnih in pravilno označenih vlog.

V primeru ugotovitve nepopolnosti vloge, bo vloga zavržena.

Postopek in način izbora je naveden v razpisni dokumentaciji.

Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu

Prijavitelji bodo o izidu razpisa obveščeni predvidoma v roku 10 dni od datuma odpiranja vlog.

Rezultati predmetnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani SPIRIT Slovenija www.spiritslovenia.si.

Razpoložljivost dokumentacije

Vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za sodelovanje na razpisu, so navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave razpisa dalje objavljena na spletni strani SPIRIT Slovenija: www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila.

Elektronski dokumenti:

Vir: Javna agencija SPIRIT Slovenija

Celoten razpis je objavljen TUKAJ.

Razvojni center Srca Slovenije, d.o.o. vam lahko pomaga pri prijavi na razpis. Pišite nam na anita.molka@razvoj.si ali nas pokličite na 01 896 2710. 

Nazaj | Arhiv