Razpis za dolgoročne kredite ter garancije za dolgoročne kredite za projekte malega in srednjega gospodarstva – RCR Zagorje ob Savi

Predmet razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih kreditov v okvirni vrednosti 1.300.000,00 EUR, za katere bo RCR dodeljeval garancije v višini 50% skupne vrednosti kreditov.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 43, Datum: 3.6.2011, Stran: 1306

Predmet razpisa: Predmet razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih kreditov v okvirni vrednosti 1.300.000,00 EUR, za katere bo RCR dodeljeval garancije v višini 50% skupne vrednosti kreditov.

Krediti in garancije se dodeljujejo za naslednje namene:

  • nakup opreme-osnovnih sredstev,
  • nakup, gradnja ali prenova poslovnih prostorov,
  • nakup, ureditev in opremljanje zemljišča in pridobivanje projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
  • stroški nematerialnih investicij (nakup patentov, licenc, know-howa, nepatentiranega tehničnega znanja).

Posojila niso namenjena poplačilu oziroma zamenjavi obstoječih posojil.

Investicija mora biti realizirana v eni izmed zasavskih občin.

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki, druge fizične osebe oziroma zasebniki, ki opravljajo dejavnost in so vpisane v ustrezen register in gospodarske družbe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • so člani Garancijske sheme za Zasavje pri Regionalnem centru za razvoj, d.o.o., Zagorje, torej
  • so podpisali vlogo za včlanitev ter plačali pristopnino,
  • ustrezajo merilom za mikro, male ali srednje velike gospodarske družbe po določbah Zakona o gospodarskih družbah,
  • imajo sedež dejavnosti na območju občin Litija, Hrastnik, Trbovlje, Radeče, Zagorje ob Savi in Šmartno.

Razpisnik: Regionalni center za razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi
Garancijska shema za Zasavje

Rok: Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do okvirno 15.12.2011.

Dodatne informacije: Vse ostale informacije v zvezi s tem razpisom dobijo prosilci na sedežu RCR, Tel: (03) 566-05-04, (03) 566-05-05, (03) 566-05-06).

Vsebina vloge za dodelitev kredita in garancije je razvidna iz Obrazca: Vloga za dodelitev kredita in garancije, ki ga lahko prosilci dobijo na sedežu Regionalnega centra za razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi, Podvine 36. Vloge lahko prosilcem posredujejo tudi preko elektronske pošte.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ra/r2011043.pdf

Vir: Moj spletni priročnik

Nazaj | Arhiv