Javni razpis za podelitev priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2019

Javna agencija SPIRIT Slovenija, je objavila Javni razpis za podelitev priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2019. Rok za oddajo vlog 29.05.2019.

Predmet in namen razpisa

Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (v nadaljevanju: priznanje) je najvišje priznanje Republike Slovenije za dosežke na področju kakovosti proizvodov in storitev ter kakovosti poslovanja kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti. Priznanje spodbuja slovenske organizacije k uvajanju sistemov sodobnega, učinkovitega in celovitega doseganja poslovne odličnosti ter hkrati daje prejemnikom priznanja večjo moč pri njihovi konkurenčnosti doma in v svetu.

Priznanje podeljuje Odbor za priznanja, ki lahko podeli prijaviteljem diplome za sodelovanje za določeno raven doseženih točk ali posebne dosežke. Prijavitelji bodo obenem prejeli tudi mednarodno veljavne certifikate, ki jih bo glede na pridobljene točke izdal EFQM iz Bruslja na podlagi Distribucijske pogodbe in veljavnih evropskih meril EFQM sheme »Priznani v odličnosti - Recognised for Excellence« za dosežene točke nad 300, 400 in 500 (od 1000 možnih).

Več informacij o modelu odličnosti EFQM

Model odličnosti EFQM pozna različne ravni odličnosti, po katerih se lahko organizacija dviga na področju odličnosti. EFQM podeljuje certifikate za zavezani k odličnosti (ang. Committed to Excellence - C4E), prepoznani v odličnosti (ang. Recognised for Excellence - R4E) in EFQM nagrado odličnosti (ang. EFQM Global Excellence Award). Postopek PRSPO omogoča pridobitev certifikata prepoznani v odličnosti in pa nacionalno nagrado za poslovno odličnost, kar je odlično izhodišče za prijavo na EFQM nagrado za odličnost.

Za boljše razumevanje modela odličnosti EFQM vam je na tej povezavi na voljo Management dokument EFQM, katero se uporablja skupaj z uradnim prevodom brošure Model odličnosti EFQM (op. brošura je plačljiva, naročite pa jo lahko preko tega obrazca). Zaradi nekoliko posebnega izrazoslovja pa smo vam pripravili tudi Slovar pogostih izrazov.

Pogoji za sodelovanje

K prijavi so vabljena slovenska podjetja in javne inštitucije v naslednjih kategorijah:

  • organizacije z več kot 250 zaposlenimi v zasebnem sektorju,
  • organizacije z 250 ali manj zaposlenimi v zasebnem sektorju,
  • organizacije z več kot 250 zaposlenimi v javnem sektorju ter
  • organizacije z 250 ali manj zaposlenimi v javnem sektorju.

V kategoriji organizacij na področju javnega sektorja lahko sodelujejo: državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in osebe javnega prava, ki so proračunski uporabniki, ter druge pravne in fizične osebe zasebnega prava, ki opravljajo nepridobitno dejavnost in izkažejo delovanje v javnem interesu.

Prijavijo se lahko podjetja in javne inštitucije, ki imajo najmanj 15 polno zaposlenih oz. število zaposlenih, ki je primerljivo po merilu ekvivalenta polnega delovnega časa.

Postopek obravnave vlog

Vloge bodo ocenile skupine neodvisnih članov ocenjevalne komisije. Kriteriji, ki jih ocenjevalci uporabljajo za ocenjevanje prijaviteljev, so enaki kriterijem EFQM nagrade za odličnost ter večine nacionalnih nagrad v Evropi in temeljijo na modelu odličnosti EFQM 2013.

Za vse prijavitelje je pred začetkom ocenjevanja obvezen sestanek ocenjevalcev s prijaviteljem zaradi razjasnitve predhodnih vprašanj ocenjevalcev. Prav tako bodo ocenjevalci v okviru procesa ocenjevanja obiskali vse prijavitelje z namenom preverjanja dosežkov in izvedbe intervjujev v obsegu 3 delovnih dni, kjer jim mora biti omogočen poln dostop do vseh informacij, podatkov ali razgovorov z zaposlenimi in drugimi deležniki.

Terminski načrt obravnave vlog:

  • Usklajevalni sestanki ocenjevalnih skupin in odgovorne osebe prijavitelja - do 13. 9.  2019
  • Obiski skupin članov ocenjevalne komisije priznanja RS za poslovno odličnost - od 19. 9. do 25. 10. 2019
  • Seja Odbora za priznanja RS za poslovno odličnost - potrditev ocen in odločitev o predlogu nagrajencev - januar 2020
  • Slavnostna podelitev priznanja RS za poslovno odličnost - marec 2020

Način prijave

Rok za oddajo vlog je 29. 5. 2019. Kot pravočasne se štejejo vse vloge, ki bodo do tega dne oddane na pošti s priporočeno pošiljko ali do 13. ure dostavljene v sprejemno pisarno SPIRIT Slovenija, Verovškova ulica 60, Ljubljana.

Za pravilno označene se bodo štele vloge, ki bodo poslane v zaprtih ovojnicah, na ovojnici pa bodo imele pripis "Ne odpiraj - priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost". Vloge morajo biti oddane na naslov SPIRIT Slovenija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana.

Za pravilno pripravljene se bodo štele vloge, ki bodo skladne z določili točke 3. tega razpisa.

Dodatne informacije

Za dodatne informacije povezane z razpisom ter možnostjo osebne predstavitve sistema ocenjevanja za priznanje, modela odličnosti EFQM 2013 in vprašanj pri pripravi vloge za kandidaturo se obrnite na e-naslov: podlicnost@spiritslovenia.si.

Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija z dodatnimi informacijami je dosegljiva na spletni strani SPIRIT Slovenija: www.spiritslovenia.si. Obsega informacije o prijavi, prijavnico, gradivo - merila modela odličnosti EFQM 2013 in pripadajoče obrazce.

Več informacij o poslovni odličnosti

Elektronski dokumenti:

Celoten razpis je objavljen TUKAJ.

Razvojni center Srca Slovenije, d.o.o. vam lahko pomaga pri prijavi na razpis. Pišite nam na anita.molka@razvoj.si ali nas pokličite na 01 896 2710.   

Nazaj | Arhiv