Javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2019

Javna agencija SPIRIT Slovenija, je odprla Javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2019. Namen javnega razpisa je oblikovati in vzdrževati mrežo že delujočih slovenskih poslovnih klubov v tujini in jih spodbujati pri izvajanju aktivnosti, povezanih z internacionalizacijo slovenskega gospodarstva. Rok za oddajo je 29.03.2019 do 13.00 ure.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je financiranje naslednjih aktivnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini:

 • organizacija in izvedba poslovnih dogodkov,
 • aktivna udeležba na poslovnih dogodkih,
 • informiranje slovenskih in tujih podjetij,
 • poglobljeno svetovanje slovenskim podjetjem,
 • zagotavljanje prispevkov za objavo na portalu Izvozno Okno,
 • promocija slovenskega gospodarstva ter slovenskega poslovnega okolja v državi, v kateri posamezni poslovni klub deluje,
 • promocija slovenskega poslovnega kluba.

Cilj javnega razpisa

Cilje javnega razpisa bomo dosegli z naslednjimi rezultati:

 • organizacija in izvedba najmanj 60 kakovostnih poslovnih dogodkov, namenjenih slovenskim in tujim podjetjem
 • svetovalna pomoč najmanj 600 slovenskim podjetjem, ki želijo prodreti na tuje trge
 • posredovanje najmanj 250 poslovnih priložnosti in aktualnih novic za objavo na portalu Izvozno Okno.

Pogoji za sodelovanje

Več o pogojih za sodelovanje najdete v javnem razpisu.

Vrednost javnega razpisa

Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa znaša 450.000,00 EUR.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, so:

 • stroški organizacije in izvedbe poslovnih dogodkov
 • stroški aktivne udeležbe na poslovnih dogodkih,
 • stroški informiranja slovenskih in tujih podjetij,
 • stroški poglobljenega svetovanja slovenskim podjetjem,
 • stroški zagotavljanja prispevkov za objavo na portalu Izvozno Okno,
 • stroški promocije slovenskega gospodarstva ter poslovnega okolja,
 • stroški promocije kluba.

Podrobneje so upravičeni stroški opredeljeni v javnem razpisu.

Način prijave

Javni razpis bo odprt do vključno 29. 3. 2019, do 13. ure.

Za pravočasne štejejo vloge, ki bodo prispele na naslov SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, do vključno 29. 3. 2019, do 13. ure.

Vloga mora biti poslana po pošti ali osebno dostavljena na sedež SPIRIT Slovenija. Vloga mora biti dostavljena v zaprti ovojnici, opremljeni z obrazcem 'Naslovnica za ovojnico', objavljenim v razpisni dokumentaciji.

Dodatne informacije

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: spk@spiritslovenia.si.

Vprašanja na gornji naslov morajo prispeti najkasneje pet (5) delovnih dni pred iztekom roka za oddajo vloge. SPIRIT Slovenija bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje tri (3) delovne dni pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu: www.spiritslovenia.si.

Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu: www.spiritslovenia.si.

Elektronski dokumenti:

Celoten razpis je objavljen TUKAJ.

Razvojni center Srca Slovenije, d.o.o. vam lahko pomaga pri prijavi na razpis. Pišite nam na anita.molka@razvoj.si ali nas pokličite na 01 896 2710. 

Nazaj | Arhiv