Javno povabilo za nabor in izbor podjetniških in poslovnih dogodkov v letu 2019 v katere se bo agencija SPIRIT SLOVENIJA vključila v vlogi nacionalnega partnerja

Rok prijave: Prijave morajo prispeti na obrazcih v priponki, najkasneje do 4. februarja 2019, do 13. ure. Programska usmeritev javne agencije SPIRIT Slovenija je, da skrbi za celovito promocijo podjetništva in inovativnosti z namenom ustvarjanja pozitivne klime za razvoj podjetništva.

Predmet javnega povabila

Predmet povabila je izbor podjetniških in poslovnih dogodkov,  v katere se bo agencija vključila kot nacionalni partner. Kot podjetniški ali poslovni dogodek se štejejo konference, posveti, srečanja, forumi, delavnice in drugi dogodki, na katerih so udeležencem ponujena dodatna znanja, izmenjave izkušenj in predstavitve dobrih podjetniških praks.

Javna agencija SPIRIT Slovenija bo v letu 2019 partnersko sodelovala pri organizaciji in izvedbi izbranih dogodkov, ki imajo v slovenskem prostoru že večletno tradicijo in pokrivajo tematike, ki so za agencijo pomembne in so opredeljene v programu dela javne agencije SPIRIT Slovenija. V najširšem smislu so ti dogodki namenjeni splošni promociji podjetništva, dvigu podjetniške kulture ter promociji novih trendov v podjetniškem in tehnološkem razvoju, v ožjem smislu pa obravnavajo tematike, ki so v okviru programa dela javne agencije SPIRIT Slovenija (podjetništvo kot priložnost, ustvarjalnost in inovativnost, prenos lastništva, trajnostna rast, novi tehnološki trendi, digitalizacija, internacionalizacija,  idr.).

V okviru letošnjega partnerstva želimo posebno pozornost nameniti dogodkom, ki bodo v svoje programske vsebine vključili tudi tematike, namenjene promociji ponovnega začetka. Ta tematika je tesno povezana z usmeritvijo Evropske komisije glede promocije ponovnega začetka v podjetništvu, kar je tudi ena od prednostnih usmeritev Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. V ta namen naj bi predlagatelji dogodkov v eno od tematik vključili tudi pozitivno promocijo ponovnega začetka, kjer je glavni poudarek na sporočilu, da je podjetniška pot učenje in nova spoznanja. Mnogo podjetnikov namreč ne uspe s svojim prvim podjetniškim podjemom, jim pa znanje in izkušnje, ki so jih pridobili z novimi poskusi omogočajo kasnejši uspeh. Vključitev te tematike je lahko izvedena v obliki pogovora, okrogle mize ali druge vrste predstavitev.

Namen javnega povabila

Namen javnega povabila je izbor vsaj 10 dogodkov, na katerih bo agencija v letu 2019 partnersko sodelovala v vlogi nacionalnega partnerja.

Agencija v vlogi nacionalnega partnerja se bo v okviru posameznega dogodka po dogovoru s prijaviteljem po dogovoru z organizatorjem vključila na naslednje načine:

  • navajanje naročnika kot nacionalnega partnerja v uvodnem nagovoru ali možnost kratkega uvodnega nagovora naročnika;
  • po dogovoru vključenost v vsebinski del strokovnega programa na dogodku (vključitev predstavnika agencije s predstavitvijo svojih programov, sodelovanjem na okroglih mizah, in podobno);
  • prijavitelj zagotovi objavo logotipa agencije in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo na publikacijah in spletnih aplikacijah, ki nastanejo v zvezi z dogodkom (kot npr. vabila, programi, promocijske brošure, spletne strani,…);
  • prijavitelj prevzema promocijski material in promocijske pingvine na naslovu naročnika in zagotovi postavitev predstavitvenih/oglaševalskih panojev (pingvini) ter distribucijo promocijskega materiala na lokaciji dogodka oz. drugače v skladu z dogovorom;
  • prijavitelj po dogodku posreduje kratko pisno poročilo o dogodku (ne več kot 600 znakov brez presledkov) ter vsaj dve fotografiji na elektronski naslov skrbnika pogodbe na strani naročnika.

Ciljne skupine, ki so jim dogodki namenjeni

Agencija bo s partnersko podporo izbranim dogodkom dosegla naslednje ciljne skupine:

  • mladi (dijaki, študentje) in drugi potencialni podjetniki,
  • novoustanovljena mlada podjetja ,
  • zrela podjetja,
  • strokovna in druga javnost.

Pogoji za sodelovanje

Na javno povabilo se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji, društva registrirana v Republiki Sloveniji in zavodi, ki v zadnjih treh letih kontinuirano izvajajo dogodke s podjetniškimi vsebinami in na katerih je bilo v posameznem letu na posameznem dogodku vsaj 70 udeležencev iz navedenih ciljnih skupin.

Posamezni prijavitelj lahko prijavi samo en dogodek, ki ga organizira v letu 2019.

Dogodki pravnih ali fizičnih oseb, ki so namenjeni samopromociji prijavitelja niso predmet tega javnega povabila.

Prijavitelj se z oddajo prijave strinja, da bo agenciji omogočil in z njo pravočasno dogovoril sodelovanje, kot je navedeno v točki 3. tega javnega povabila (vloga nacionalnega partnerja).

Rok za oddajo prijav

Prijave morajo prispeti na naslov SPIRIT Slovenija, Verovškova 60, Ljubljana, najkasneje do 4. februarja 2019, do 13. ure.

Prijava mora biti poslana v fizični obliki, priporočeno po pošti, v zaprti ovojnici, z oznako »IZBOR PODJETNIŠKIH IN POSLOVNIH DOGODKOV V LETU 2019 - NE ODPIRAJ«. Prijava se šteje za pravočasno, če bo prispela do vključno 4. 2. 2019 do 13. ure. Prijave so lahko oddane tudi osebno v glavni pisarni SPIRIT na lokaciji Verovškova 60, 1000 Ljubljana, (v času uradnih ur vsak dan med 09.00 in 13.00 uro) do navedenega datuma za oddajo prijave.

Prijava mora biti poslana v zaprti ovojnici, na katero se nalepi obrazec št. 4 - Naslovnica za prijavo. Odpiranje prijav ne bo javno. Nepravočasnih prijav ter prijav, ki ne bodo ustrezno označene, strokovna komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem. Prijavitelji bodo o izboru obveščeni najkasneje v roku 14 dni od poteka roka za prejem prijav.

Dodatne informacije

Vprašanja v zvezi s tem javnim povabilom sprejemamo le pisno na e-naslov: velko.glaner@spiritslovenia.si. Odgovore na vsa vprašanja, ki morajo prispeti najkasneje tri delovne dni pred iztekom roka za oddajo prijav, bomo javno objavili na spletni strani agencije.

Celoten razpis je objavljen TUKAJ.

Razvojni center Srca Slovenije, d.o.o. vam lahko pomaga pri prijavi na razpis. Pišite nam na anita.molka@razvoj.si ali nas pokličite na 01 896 2710.  

Nazaj | Arhiv