P7 Mikrokrediti 2019

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo je objavil razpis za P7 mikrokredite, katerega roki za oddajo so vsak četrtek v mesecu septembru, oktobru, novembru in decembru z zadnjim rokom 19. 12. 2019.

Namen in cilj razpisa

Namen razpisa je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro in malim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta, predstavljenih v vlogi za financiranje.

Cilji javnega razpisa so:

 • ohranitev delovnih mest,
 • spodbujanje nastanka novih delovnih mest,
 • spodbujanje financiranja projektov in poslovnih procesov gospodarstva.

Upravičenci

Upravičeni prijavitelji so s.p.-ji, mikro, mala in srednja podjetja, ne glede na fazo razvoja (tudi start-up podjetja) in ima:

 • vsaj 1 zaposlenega za polni delovni čas,
 • posluje vsaj 6 mesecev (z isto davčno številko),
 • ni podjetje v težavah,
 • nima neporavnanih obveznosti do države,
 • ni v sporu ali postopku za prenehanje odločbe s strani Evropske komisije.

*Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja s področja nekaterih dejavnosti – podrobneje opredeljeno v razpisu.

Kreditni pogoji

 • Najnižji znesek kredita znaša 5.000 €, najvišji 25.000 €,
 • kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta,
 • ročnost kredita: z rokom vračila 2, 3, 4 ali 5 let,
 • odplačilo kredita je v enakih mesečnih obrokih,
 • moratorij na odplačilo glavnice kredita traja od 1 do 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja do največ ½ dobe ročnosti kredita,
 • obrestna mera je 37,5% 6 mesečni EURIBOR (spremenljivi del referenčne obrestne mere) + 0,8% (fiksni del), če je EURIBOR negativen se šteje kot 0%.
 • obrestno obdobje, za katerega se določi pogodbena obrestna mera, je šestmesečno in se prične na dan črpanja kredita,
 • minimalno zavarovanje kredita: 5 menic podjetja,
 • za zavarovanje kredita-ov se lahko predlaga tudi zastava premičnine, če je le-ta predmet projekta, ki bo financiran z mikrokreditom-ti,
 • črpanje kredita je v enkratnem znesku ob izpolnitvi vseh pogojev.
 • obdobje upravičenosti nastanka stroškov je največ 6 mesecev pred oddajo vloge in največ 18 mesecev po odobritvi kredita in se ustrezno prilagodi vsebini upravičenih stroškov.

Upravičeni stroški

 • Naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme, gradnja ali nakup poslovnih prostorov),
 • naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc, znanja in ne patentiranega tehničnega znanja podjetja),
 • stroški materiala in trgovskega blaga,
 • stroški storitev,
 • stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom) - največ do 50 % zneska kredita.
 • zaračunan pripadajoči DDV.

*Med upravičene stroške ne spada nakup vozil za cestni prevoz tovora. S kreditom ni dovoljeno povračilo sredstev podjetju na osnovi že plačanih obveznosti ali poplačilu že obstoječih kreditov kreditojemalca.

Roki za oddajo vlog

 • 17. 1. 2019,
 • nato vsak četrtek v mesecu januarju, februarju, marcu, aprilu, maju, juniju in
 • 4. julij, 11. julij, 22. avgust, 29. avgust 2019,
 • vsak četrtek v mesecu septembru, oktobru, novembru in decembru z zadnjim rokom 19. 12. 2019

Celoten razpis je objavljen TUKAJ.

Razvojni center Srca Slovenije, d.o.o. vam lahko pomaga pri prijavi na razpis. Pišite nam na anita.molka@razvoj.si ali nas pokličite na 01 896 2710.  

Nazaj | Arhiv