Nepovratna sredstva za naložbe v pred industrijsko predelavo lesa 2018

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo razpis za nepovratna sredstva za naložbe v pred industrijsko obdelavo lesa 2018, katerega rok za oddajo je 23.4.2019 do 24. ure. Višina sofinanciranja je do 40 % upravičenih stroškov oz. od 3.500 eur do 500.000 eur.

Predmet razpisa

Predmet javnega razpisa so naložbe v dejavnost obdelave okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega, ki diverzificira proizvodnjo upravičencev.

V obdelavo okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa ter prvo predelavo lesa majhnega obsega spadajo:

 • žaganje lesa,
 • skobljanje lesa in druga strojna obdelava okroglega lesa,
 • profiliranje,
 • iveriranje,
 • proizvodnja lesenih železniških pragov,
 • proizvodnja lesenih drogov, kolov, sekancev in iveri,
 • sušenje lesa,
 • impregnacija ali biocidna zaščita lesa z biocidnimi proizvodi ali drugimi materiali,
 • modifikacija lesa,
 • proizvodnja sekancev ter proizvodnja lesnih peletov, briketov ali drv za energetsko rabo

Majhen obseg operacij je definiran na sledeč način

 • do 10.000 m3 vhodne surovine za proizvodnjo žaganega lesa ali neimpregniranih pragov letno, če gre za žagarske obrate,
 • do 2.000 ton proizvodnje lesnih pelet letno, če gre za proizvodnjo pelet kot dodatno dejavnost v okviru žagarskih obratov,
 • do 6.000 nasutih m3 oziroma predelava 2.000 m3 okroglega lesa letno, če gre za proizvodnjo sekancev kot dodatna dejavnost v okviru žagarskih obratov,
 • do 25.000 nasutih m3 oziroma predelavi 7.500 m3 okroglega lesa letno, če gre za proizvodnjo lesnih sekancev v gozdu ali
 • do 10.000 nasutih prostorninskih metrov polen letno (ekvivalentno 5.000 m3 okroglega lesa), če gre za obrate za proizvodnjo drv.

Naložbe se glede na obseg delijo na enostavne in zahtevne naložbe

 • enostavna naložba je naložba do 100.000 eurov skupne priznane vrednosti,
 • zahtevna naložba je naložba nad 100.000 eurov skupne priznane vrednosti

Upravičenci

Upravičenci do podpore so gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki posamezniki ter kmetije z registrirano dopolnilno dejavnostjo, ki so opredeljeni kot mikro ali malo podjetje in imajo registrirano dejavnost s šifro:

 • A02.200 – sečnja,
 • C16.100 – žaganje, skobljanje in impregniranje lesa
 • C16.290 – proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja

Upravičeni stroški

 • nakupa novih strojev in opreme,
 • splošni stroški (podrobneje opredeljeni v dokumentaciji - višina upravičenih splošnih stroškov lahko znaša do največ 10 % upravičenih stroškov naložbe).

*Na ponudbah ali predračunih, ki jih vlagatelj poda v vlogi mora biti razvidna maksimalna zmogljivost stroja na uro in nominalna kapaciteta po izračunu 8ur * 200 dni * zmogljivost stroja/uro = nominalna kapaciteta.  

Do podpore niso upravičeni naslednji stroški:

 • naložbe zunaj območja Republike Slovenije;
 • priprava vloge na javni razpis in zahtevka za izplačilo sredstev;
 • plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
 • davek na dodano vrednost (DDV);
 • obresti na dolgove, bančne stroške in stroške garancij;
 • upravne takse;
 • stroški leasinga in zakupa objektov, naprav in opreme, pridobitev patentov, licenc, plačilnih pravic, avtorskih pravic in blagovnih in storitvenih znamk;
 • drugi stroški, povezani s pogodbami o zakupu, kot so marža najemodajalca, stroški refinanciranja obresti, režijski stroški in stroški zavarovanja;
 • stroški materiala, opreme ali drugih del v okviru naložbe, ki so bila izvedena pred oddajo vloge na javni razpis, razen splošnih stroškov.

Višina nepovratnih sredstev

 • Do 40 % upravičenih stroškov.
 • Najnižji znesek sofinanciranja je 3.500 EUR.
 • Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova te operacije pridobi največ 500.000 EUR nepovratnih sredstev.

Rok oddaje

23. 4. 2019 do 24. ure.

Celoten razpis je objavljen TUKAJ.

Razvojni center Srca Slovenije, d.o.o. vam lahko pomaga pri prijavi na razpis. Pišite nam na anita.molka@razvoj.si ali nas pokličite na 01 896 2710.  

Nazaj | Arhiv