JAVNI RAZPIS URE-GEN-I-2014-3, nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri končnih odjemalcih – fizičnih osebah

Družba GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. je skladno s prizadevanji za pripravo programa za izboljšanje energetske učinkovitosti pri končnih odjemalcih tokrat sredstva namenila tudi fizičnim osebam. Namen razpisa je spodbuditi izvedbo investicij, katerih cilj je povečanje učinkovite rabe energije.

Ukrepa, za katera je družba GEN-I namenila nepovratne spodbude, sta:

  • namestitev fotovoltaične elektrarne (neto meritve) in
  • vgradnja energetsko učinkovitih kotlov na zemeljski plin.

Podrobna navodila o pogojih razpisa in načinu prijave so zajeta v razpisni dokumentacij, povzetek pa je predstavljen v spodnji tabeli.

Glavne značilnosti razpisa:                   

Izdajatelj:                   

GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o.

Datum objave:

12. 12. 2014

Začetek zbiranja vlog:

od vključno 15. 12. 2014 dalje

Datum zaključka:

do porabe sredstev, najkasneje do vključno 24. 12. 2014

Predvidena višina sredstev:

500.000,00 EUR

Kontaktna oseba:

Rado Kotar – rado.kotar@gen-i.si

Predmet razpisa:

  1. A. Namestitev fotovoltaične elektrarne (neto meritve)
  2. B. Vgradnja energetsko učinkovitih kotlov na zemeljski plin

Višina spodbude:

Do 25 % upravičenih stroškov investicije oziroma:

  • fotovoltaična elektrarna: največ 350,00 €/kW vgrajene deklarirane moči elektrarne;
  • energetsko učinkoviti kotli na zemeljski plin: subvencija ne more presegati 800,00 EUR.

Upravičeni stroški:

Upravičeni stroški so določeni skladno z razpisno dokumentacijo.

Merila za izbor:

Vrstni red vložitve popolnih vlog

Pogoji za kandidiranje:

Za posamezno investicijo, ki je predmet javnega razpisa, je možno dodeliti največ eno nepovratno finančno spodbudo.

Investicija in pogoji pridobitve sredstev morajo ustrezati določilom javnega razpisa in razpisne dokumentacije.

Odpiranje vlog:

Vloge se bodo odpirale v vrstnem redu oddaje na razpis, glede na datum in uro oddaje vloge.

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija (ZIP)

Razpisna dokumentacija (posamezne datoteke)

Odgovori na prejeta vprašanja glede razpisa, 15. 12. 2014

Nazaj | Arhiv