Spodbude za naložbe v učinkovito rabo energije malih in srednje velikih podjetij (MSP)

Namen programa je financiranje naložb v učinkovito rabo energije mikro, malih in srednje velikih podjetij. Spodbuda je namenjena financiranju gospodarske družbe za naložbe v učinkovito rabo energije.

Rok za oddajo: 30.10.2014

Predvidena višin sredstev: 5.300.000 EUR

Upravičenci do poroštva

Za spodbude lahko zaprosijo pravne osebe zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so ustanovljene in delujejo kot gospodarske družbe.

Poslovni subjekt mora poslovati najmanj dve polni poslovni leti (24 mesecev).

Upravičeni stroški

Gospodarska družba lahko spodbudo porabi samo za kritje primernih naložbenih projektov in izdatkov kot opredeljeno v točkah 5 in 6 posebnih pogojev v prilogi I programa, pri čemer morajo biti vsi ti izdatki dokazljivi s knjigovodskimi listinami, ki verodostojno in pošteno izkazujejo poslovne dogodke, ki so z njimi neposredno povezani, in z drugimi dokumentarnimi dokazili, ki morajo biti razumljiva in razčlenjena.

Viri sredstev in proračun programa

Progam v obsegu do 5,3 mio EUR sestavljajo krediti in nepovratna sredstva. Sredstva v obliki kreditov zagotavlja SID banka iz naslova zadolžitve pri EIB, sredstva v obliki nepovratnih sredstev Evropske skupnosti pa EIB in sicer preko SID banke v okviru programa »SME FF EE Window«.

Oblike in pogoji spodbud

Oblika spodbude je kombinacija kredita in nepovratnih sredstev (v nadaljevanju: spodbuda), pri čemer se lahko posameznemu projektu dodeli sredstva v naslednjih okvirjih:

  • najmanj 187.500 EUR in največ do 750.000 EUR v obliki kredita, pri čemer znesek kredita hkrati ne presega 75% stroškov naložbenega projekta;
  • najmanj 22.500 EUR in največ do 90.000 EUR v obliki nepovratnih sredstev, pri čemer znesek nepovratnih sredstev hkrati ne presega 12% nakazanih sredstev kredita;
  • seštevek dodeljenih sredstev iz točke a. in b. v nobenem primeru ne sme preseči 85% stroškov projekta.

Pogodbena obrestna mera je spremenljiva in je enaka seštevku referenčne obrestne mere 6-mesečni EURIBOR in nespremenljivega pribitka, ki se določi glede na bonitetno oceno gospodarske družbe, kvaliteto predloženih zavarovanj, ročnost kredita in ostale parametre naložbenega projekta.

Nadomestilo za obdelavo in vodenje kredita znaša 0,50 % od zneska kredita. Nadomestilo za nečrpani znesek se ne zaračuna. Nadomestilo za spremembo pogojev financiranja znaša 0,05 % od zneska kredita.

Ročnost kredita

Ročnost kredita je najmanj tri leta in največ dvanajst let, pri čemer se ročnost kredita šteje od dneva sklenitve kreditne pogodbe do dneva zapadlosti zadnjega obroka kredita. Moratorij na odplačilo glavnice kredita se lahko odobri največ za obdobje trajanja projekta, vendar ne več kot eno leto od sklenitve kreditne pogodbe.

Več na: http://www.sid.si/financiranje/financiranje-nalozb-msp-v-ucinkovito-rabo-energije 

Nazaj | Arhiv