Programi javnih del – v letu 2020 22 milijonov EUR

03.01.2020

Programi javnih del se bodo kontinuirano nadaljevali tudi v letu 2020, kar je razvidno iz povabila Zavoda za zaposlovanje RS, iz dne 24. decembra 2019. Državni proračun tokrat namenja 22 mio EUR za zaposlitev in višjo socialno varnost, pridobitev delovnih izkušenj in novih znanj ter vključenost in širjenje socialnih mrež tistim, ki so dolgotrajno brezposelni.

Programi javnih del tudi v letu 2020

Programi javnih del, ki potekajo v okviru aktivne politike zaposlovanja in jih izvajajo neprofitni delodajalci, vam tokrat omogočajo enoletno zaposlitev na področjih socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, okolja in prostora, kmetijstva in drugih sorodnih področjih. Z vključitvijo vanje imate zagotovljeno mesečno plačo – višina je določena z Zakonom o urejanju trga dela, letni dopust in regres, povrnjene stroške prehrane med delom ter potne stroške. Poleg tega pa tudi podporo mentorja in usposabljanje za opravljanje dela.

Ciljna skupina 

Programi javnih del kot prednostno skupino določajo:

  • tiste, ki so več kot dve leti neprekinjeno med brezposelnimi in niso bili vključeni v noben program aktivne politike zaposlovanja.
  • kandidate, v kolikor so javna dela opravljali – v letih 2019 ali 2020 – manj kot eno leto, in sicer za razliko časa do enega leta, pod pogojem 
    • da od zadnje vključitve ni minilo več kot 6 mesecev.
    • da so starejši od 58 let, invalidi ali Romi. Ob prvi vključitvi v programe javnih dela morajo biti v navedenem obdobju znotraj evidence ZZRS neprekinjeno prijavljeni več kot eno leto. V tem obdobju so mogli dopolniti starost 58 let ali je za njih veljala invalidnost. Trajanje zaposlitve pri istem izvajalcu ne sme presegati dobe dveh let.

Programi javnih del – postopek vključitve

Programi javnih del imajo predpisan postopek, ki mu je potrebno slediti za vključitev. V programe javnih del se vključite tako, da se naprej zglasite pri svetovalcu zaposlitve na uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelni. Poteka po predpisanem postopku za programe aktivne politike zaposlovanja:

  1. Predlog za vključitev v program;
  2. Presoja smiselnosti vključitve;
  3. Priprava in podpis zaposlitvenega načrta;

Izvajalci – neprofitni delodajalci, lahko ponudbe za programe javnih del podajo na območno službo zavoda, na kateri se bodo izvajali, in sicer od 15. januarja do porabe razpoložljivih sredstev oziroma najdlje do 30. aprila. Na javnem razpisu lahko kandidirajo le tisti, ki imajo najmanj tri mesece pred oddajo ponudbe zaposleno vsaj eno osebo, na podlagi pogodbe o zaposlitvi obvezno zavarovano za najmanj polovico polnega delovnega časa.

Programi javnih del so namenjeni najbolj problematični skupini delovno aktivnih

Ne pozabimo, da so dolgotrajno brezposelni ena najbolj problematičnih skupin na trgu dela. Zato je spodbuden podatek, da je vlada RS, dne 19. decembra, sprejela načrt izvajanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja, ki je finančno obsežnejši za skoraj tretjino. Povedano drugače, za leto 2020 je za ukrepe APZ predvidenih 93 mio, medtem ko je bilo letos namenjenih 63 milijonov sredstev. Tako bo morda povečana denarja »injekcija« krivuljo dolgotrajno brezposelnih potisnila navzdol. 

Celoten članek je objavljen TUKAJ

Vir: DATA d.o.o.

Nazaj | Arhiv