Konkurenčna prepoved in konkurenčna klavzula – kakšna je razlika?

05.04.2019

Konkurenčna prepoved v delovnem razmerju je v naši zakonodaji natančno urejena. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) ureja tako konkurenčno prepoved kot tudi konkurenčno klavzulo. V praksi pogosto zasledimo, da razlika med obema institutoma ni vedno jasna in se marsikdaj obravnavata kot sopomenki. V nadaljevanju zato pojasnjujemo kakšna je razlika med njima.

Zakonska ali pogodbena prepoved konkurence?

Konkurenčna prepoved je zakonska prepoved konkurenčne dejavnosti, konkurenčna klavzula pa je pogodbena prepoved konkurenčne dejavnosti. 

Konkurenčno prepoved tako določa že zakon in velja za vse delavce v delovnem razmerju. Konkurenčna klavzula kot pogodbena prepoved konkurenčne dejavnosti pa velja le, če je pogodbeno dogovorjena.

Konkurenčna prepoved velja le v času trajanja delovnega razmerja. Na drugi strani pa se konkurenčna klavzula lahko dogovori za obdobje po prenehanju delovnega razmerja.

Konkurenčna prepoved

Konkurenčna prepoved pomeni, da delavec med trajanjem delovnega razmerja brez pisnega soglasja delodajalca za svoj ali tuj račun ne sme opravljati del ali sklepati poslov, ki sodijo v dejavnost, ki jo dejansko opravlja delodajalec in pomenijo ali bi lahko pomenili za delodajalca konkurenco.

Konkurenčna prepoved tako velja že po samem zakonu in jo je mogoče izključiti zgolj s pisnim soglasjem delodajalca.

Za morebitno kršitev konkurenčne prepovedi je delavec odškodninsko odgovoren. Delodajalec tako lahko zahteva povrnitev škode, ki mu je nastala z delavčevim ravnanjem. Povrnitev škode lahko delodajalec zahteva v roku treh mesecev od dneva, ko je zvedel za konkurenčno dejavnost delavca. Povrnitve škode ni več mogoče zahtevati po treh letih od dokončanja dela ali sklenitve posla, ki je predstavljal konkurenčno dejavnost.

Konkurenčna klavzula

Konkurenčna klavzula predstavlja pogodbeno določilo, s katerim delavec in delodajalec dogovorita prepoved opravljanja konkurenčne dejavnosti po prenehanju delovnega razmerja.

Konkurenčna klavzula je mogoča, če delavec pri svojem delu ali v zvezi z delom pridobiva tehnična, proizvodna ali poslovna znanja in poslovne zveze.  

Konkurenčna klavzula se lahko dogovori najdlje za obdobje dveh let po prenehanju delovnega razmerja. Dogovor je mogoč le za primere prenehanja delovnega razmerja s sporazumom med strankama, zaradi redne odpovedi s strani delavca, redne odpovedi delavcu iz krivdnega razloga ali izredne odpovedi delavcu s strani delodajalca.

Konkurenčna klavzula mora biti določena z razumnimi časovnimi omejitvami in ne sme izključiti možnosti primerne zaposlitve delavca.

Nadomestilo za spoštovanje konkurenčne klavzule

Če bi spoštovanje konkurenčne klavzule delavcu onemogočalo pridobitev zaslužka, primerljivega njegovi prejšnji plači, mu mora delodajalec za ves čas spoštovanja prepovedi mesečno izplačevati denarno nadomestilo.

Mesečno nadomestilo se mora določiti s pogodbo o zaposlitvi. Njegova višina mora znašati najmanj tretjino povprečne mesečne plače delavca v zadnjih treh mesecih pred prenehanjem delovnega razmerja.

Če denarno nadomestilo ni določeno s pogodbo o zaposlitvi, konkurenčna klavzula ne velja.

Vir: DATA d.o.o.

Celoten članek je objavljen TUKAJ

Nazaj | Arhiv