Davčni zavezanci – ali ste že seznanjeni z ugodnejšimi načini odplačevanja davkov?

11.02.2019

Veliko poslovnih subjektov se znajde v stiski, ker ne zmorejo plačati davka v enkratnem znesku. Zato ne spreglejte možnosti, ki jih imate!

Davčni zavezanci – v kolikor vam zaradi trajnejše nelikvidnosti ali izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov grozi hujša gospodarska škoda, imate v skladu s 102. členom Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) na voljo naslednje možnosti:

VZROK/ POGOJNAČIN PLAČILA:ROK PLAČILAVLOGI BO UGODENO:
v primeru hujše gospodarske škode obročno plačilo


odlog plačila davka
največ 24 mesečnih obrokov 

24 mesečni odlog plačila
Če zavezanec uspe dokazati, da bi s pomočjo obročnega plačila oz. odloga plačila davka lahko preprečil hujšo gospodarsko škodo (npr. stečaj), ki grozi njegovemu podjetju.
v primeru preventivnega finančnega prestrukturiranja ali poenostavljene prisilne poravnave obročno plačilo davka največ 60 mesečnih obrokov Če zavezanec predloži pravnomočen sklep, s katerim je potrjen sporazum o finančnem prestrukturiranju ali sklep o potrjeni poenostavljeni prisilni poravnavi.
če vlagatelj predloži ustrezen instrument zavarovanja ali dovoli vknjižbo zastavne pravice v ustrezen register obročno plačilo


odlog plačila davka
največ 24 mesečnih obrokov 

24 mesečni odlog plačila
Če zavezanec plačilo ustrezno zavaruje (s hipoteko, bančno garancijo itd.). Ne ugotavljajo se kriteriji za nastanek hujše gospodarske škode.
v primeru glob in drugih prekrškovnih obveznosti obročno plačilo glob največ 12 mesečnih obrokov Obrok mora znašati najmanj 200 EUR. Drugih pogojev ni.

Do odloga ali obročnega odplačevanja davka so upravičeni naslednji davčni zavezanci:

 • pravne osebe oziroma združenje oseb, vključno z družbo civilnega prava po tujem pravu, ki je brez pravne osebnosti;
 • samostojni podjetniki posamezniki in
 • posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost.

Za odobritev obročnega plačila ali odloga plačila, so davčni zavezanci dolžni predložiti naslednja dokazila:

 • bilanca stanja;
 • izkaz poslovnega izida;
 • izpiski o prometu in stanju na transakcijskih računih ter o morebitnih privarčevanih ali vezanih sredstvih pri bankah v tujini za obdobje šestih mesecev pred vložitvijo vloge;
 • izpisek vseh zapadlih neporavnanih obveznosti z zneski in datumom zapadlosti;
 • predlog za sodno izvršbo zoper poslovnega partnerja, če se v vlogi sklicuje na plačilno nedisciplino poslovnih partnerjev;
 • potrdilo o zdravstvenem stanju, če je finančna stiska posledica zdravstvenih težav.

Pred vložitvijo vloge, pa je le dobro vedeti, da:

 • v času obročnega plačila ali odloga plačila tečejo obresti po obrestni meri 2 % letno (oz. po obrestni meri v višini referenčne obrestne mere za izračun državne pomoči, če je ta višja od 2 %);
 • za globe in druge prekrškovne obveznosti pride v poštev le obročno plačilo – vloga se vloži po preteku roka za plačilo globe;
 • za prispevke in akontacije davkov obročno plačilo ali odlog plačila nista dovoljena;
 • z vložitvijo vloge se začeta davčna izvršba ne zadrži.

Davčni zavezanci – pazite le, da boste zaprosili za obročno plačilo oziroma odlog pred potekom roka za plačilo davka! Vlogo pa je potrebno vložiti pri finančnem uradu, kjer je davčni zavezanec vpisan v davčni register.

Vir: DATA d.o.o.

Celoten članek je objavljen TUKAJ. 

Nazaj | Arhiv