Vas mika zaposlitev pri tujem delodajalcu?

18.12.2018

Vse več je Slovencev, ki so se zaposlili pri tujem delodajalcu ali pa o tem vsaj razmišljajo. Osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s tujim delodajalcem za delo, ki ga opravljajo v Sloveniji, so socialno zavarovane v Sloveniji. Kako pa zaposlitev pri tujem delodajalcu vpliva na pravice in obveznosti, ki jih delavcu daje Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)?

Zaposlitev pri tujem delodajalcu in pravice iz delovnega razmerja

Zaposlitev pri tujem delodajalcu

ZDR-1 se uporablja za delovna razmerja med delodajalci, ki imajo sedež ali prebivališče v Sloveniji, in delavci, ki so pri njih zaposleni. Poleg tega se uporablja tudi za delovna razmerja med tujimi delodajalci (kot so na primer diplomatska ali konzularna predstavništva) in delavci. A le v primeru, da je pogodba o zaposlitvi sklenjena na območju Republike Slovenije. To pomeni, da delavcu, ki je zaposlen pri tujem delodajalcu, delo pa opravlja v Sloveniji, pripadajo pravice in obveznosti iz delovnega razmerja, ki jih daje ZDR-1. To so denimo regres za letni dopust, prehrana med delom, prevoz na delo in z dela, dopust …

Za delavce, zaposlene pri tujem delodajalcu na podlagi pogodbe o zaposlitvi po tujem pravu, ki jih ta delodajalec napoti na delo v Slovenijo, pa veljajo določbe ZDR-1 in kolektivnih pogodb le, če je ta ureditev za delavca ugodnejša od ureditve po tujem pravu.

Zaposlitev pri tujem delodajalcu in plačevanje socialnih prispevkov

14. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju namreč pravi, da se obvezno zavarujejo tudi osebe, ki so zaposlene pri delodajalcu s sedežem v tujini, za katere se v skladu s predpisi Evropske unije uporablja slovenska zakonodaja.

Podlaga za to, da so osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s tujim delodajalcem za delo, ki ga opravljajo v Sloveniji, socialno zavarovane v Sloveniji, je Uredba ES (Evropske skupnosti) 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti.

Tuji delodajalec v Sloveniji ni evidentiran v Ajpesovem poslovnem registru podjetij. Prav tako nima davčne številke. Zato je zavezanec za prijavo v zdravstveno in pokojninsko zavarovanje pri ZZZS in plačilo socialnih prispevkov delojemalec sam.

Lahko pa tuji delodajalec v Sloveniji pooblasti eno izmed svetovalnih podjetij, da prijavi delavca v zavarovanje. V nadaljevanju delavcem tudi obračunava plačo in prispevke. Svetovalno podjetje obenem delodajalca obvešča o višini socialnih prispevkov. Pa tudi o davkih in rokih za njihovo plačilo.

Vir: DATA d.o.o.

Celoten članek je objavljen TUKAJ. 

Nazaj | Arhiv